Nájemné

Nájemné je vlastně úplata za půjčení předmětu nájmu (bytu).

Výše nájemného musí být v nájemní smlouvě stanovena pevnou částkou. Pokud ujednání o výši nájemného v nájemní smlouvě chybí, má pronajímatel právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Zákon má za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc.

Jistota

Pronajímatel se zpravidla snaží zajistit si řádné plnění smlouvy, a požaduje zaplacení tzv. jistoty (dříve se označovalo jako kauce). Požadovaná nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného (platí od února 2017). Při ukončení nájmu Vám jistotu musí pronajímatel vrátit s přihlédnutím k případným dluhům, které si od ní může odečíst. Novinkou je povinnost pronajímatele zaplatit úroky z jistoty alespoň ve výši zákonné sazby.

POZN: Nájem družstevního bytu je upraven zcela samostatně v zákoně o obchodních korporacích.

Zvyšování nájemného

Nájemné se může v čase měnit. Podmínky zvyšování nájemného si můžete s pronajímatelem sjednat v nájemní smlouvě, např. oblíbenou inflační doložkou, případně je možné se na zvýšení nájemného dohodnout formou dodatku ke smlouvě.

Pokud jste se nedohodli jinak, může Vám pronajímatel i tak navrhnout zvýšení nájemného a to až do výše srovnatelného nájemného, obvyklého v daném místě.

Má to však své podmínky: Může tak učinit až po uplynutí 12 měsíců od posledního zvýšení a zvýšení nesmí přesáhnout 20% (včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech).

Pokud s navýšením souhlasíte, oznamte to do dvou měsíců písemně pronajímateli a od třetího měsíce hraďte zvýšené nájemné.

Pozor jestliže neodsouhlasíte návrh na zvýšení nájemného, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného u soudu. Žalobu o zvýšení nájemného musí podat do tří měsíců. Pokud prokáže, že v návrhu, který jste dostali dodržel všechny výše uvedené podmínky, pak může v soudním řízení navrhnout i zvýšení přesahující 20% limit, takže by se Vám tato taktika nemusela vyplatit. Soud může nájemné zvýšit maximálně do výše obvyklého nájemného.

Důsledky neplacení nájemného

Nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců se považuje za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem a v takovém případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal zpět, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Bytové náhrady se již neposkytují.