Elektřina

Náklady na dodávky elektřiny

Jste-li odběratelem elektřiny, pak byste minimálně jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet vyúčtování za tuto komoditu. Termín vyúčtování je závislý na termínech odečtů elektroměrů, které určuje provozovatel distribuční soustavy a liší se podle lokality. Vyúčtování zasílaná následně jednotlivými obchodníky se mohou lišit grafikou, všechna však musí obsahovat stejné povinné údaje!

Jaké údaje najdete na vyúčtování

* Kontaktní údaje dodavatele

* identifikační údaje týkající se odběrného místa (musí odpovídat údajům na smlouvě)

* období, za které je faktura vystavena, celková fakturovaná částka, přehled zaplacených záloh a z toho vyplývající přeplatek nebo nedoplatek.

* informace, do jakého data je nezbytné doplatek uhradit či v případě přeplatku, do jakého data jej dodavatel zašle zpět.

* rozklad ceny.

 

Z čeho se skládá cena elektřiny

Přestože všichni spotřebováváme stejnou elektřinu, každý z nás za ní platí jinak. Pojďme se podrobněji podívat také na cenu elektřiny.

Cena elektřiny

Neregulovaná část ceny elektřiny

* Cena za každou odebranou megawatthodinu, (cena za silovou elektřinu)

* pevná cena za měsíc

Neregulovanou část může dodavatel ovlivnit, proto veškeré slevy, které Vám obchodník nabízí se počítají jen z této části ceny.

Regulovaná část ceny elektřiny

* Poplatek za rezervovaný příkon

* poplatek za systémové služby

* příspěvek na obnovitelné zdroje

* poplatek operátorovi trhu a další položky.

Tyto poplatky tvoří v případě elektřiny větší polovinu ceny. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad. Distributor ani dodavatel elektřiny výši těchto poplatků nemohou ovlivnit. V rámci regulované části máme jak položky závislé na množství odebrané energie, tak položky, které na množství energie, kterou skutečně odeberete nezávisí a jsou účtovány podle délky období (počtu měsíců).

Z elektřiny dále platíme DPH a daň z elektřiny.

Tip: Cena elektřiny se liší dle distribuční sazby. Ověřte si, zda máte přiřazenu sazbu pro Vás nejvýhodnější.

Vysoký a nízký tarif

Používáte elektřinu k ohřevu vody, vytápění či k nabíjení elektromobilu? Pak byste měli na vyúčtování najít spotřebu rozdělenou na částku účtovanou za vysoký tarif (VT), a na částku účtovanou za nízký tarif (NT), který dovoluje odebírat elektřinu za nižší ceny v předem daných časových úsecích během dne.

Samotné přepínání a přesné časy nízkého a vysokého tarifu určuje distributor a je rozdílné pro jednotlivé regiony.

V ČR aktuálně působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce). Zatímco dodavatele máte právo změnit, distributoři rozvádí elektrickou energii vždy pro všechny odběratele na určitém vymezeném území (distribuční oblasti) a nemůžete jej měnit.

Co si zkontrolovat ve vyúčtování za elektřinu?

!!! Zkontrolujte si výši své spotřeby:

Dodavatel musí uvést zejména výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané komodity a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně.

Platby za silovou elektřinu naleznete v kolonce „spotřeba elektřiny vysoký tarif“, popř. „spotřeba elektřiny nízký tarif“. „Počet jednotek“ značí spotřebu za dané období měřenou v MWh. Zkontrolujte reálný stav měřidla. K nesrovnalostem může dojít např. v případě samoodečtu spotřebitelem, nebo v případě, že je spotřeba stanovena odhadem.

!!! Zaměřte se na přehled historické spotřeby z minulých let

Období, za které je vyúčtování vystaveno. Jednotlivá období na sebe musí navazovat.

!!! Byly započítány všechny zálohy, které jste uhradili?

Chyba se mohla stát, uvedli jste správně číslo účtu a variabilní symbol pro jednoznačné určení všech vašich plateb?

!!! Předpis záloh na další období.

Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé výši záloh upravují nejen podle uplynulého období, ale také podle odhadu vývoje spotřeby a cen energií na další období. O výši záloh se můžete s dodavatelem dohodnout.

Reklamace vyúčtování za elektřinu

Nedodržel dodavatel energií termín, uvedl špatnou cenu nebo jinak pochybil? Ozvěte se a vyúčtování reklamujte. Pravidla upravující uplatnění reklamace vyúčtování za elektřinu hledejte ve smlouvě a obchodních podmínkách svého dodavatele. Najít byste měli nejen kde a jakým způsobem reklamaci podat, ale také v jakých lhůtách tak musíte učinit.

Reklamaci doporučujeme podávat písemně. Dopis, ve kterém reklamaci uplatňujete, by měl vždy obsahovat:

vaše identifikační údaje

informace o reklamované faktuře – vaše zákaznické číslo, variabilní symbol, číslo odběrného místa, datum splatnosti, příp. i EAN kód (u elektřiny) či EIC kód (u plynu)

podrobný popis reklamované skutečnosti.

TIP: Jestliže dodavatel odmítne vyhovět Vašemu požadavku můžete se obrátit na ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Vyřízení reklamace

Dodavatel má povinnost odpovědět na Vaši reklamaci do 15 kalendářních dnů. Zároveň musí do 30 dnů od doručení reklamace vyrovnat rozdíl ve vyúčtování, který vzniknul chybnou fakturací.

Pokud tyto termíny nedodrží hrozí mu pokuta 600 Kč za každý den prodlení, a to až do hodnoty 24 tis. Kč. Tuto částku inkasujete odběratel, tedy vy.

Na vině nesprávného vyúčtování může být i vada měřícího zařízení (elektroměru). Máte-li podezření na vadu zařízení zapište si stav elektroměru a na noc odpojte všechny spotřebiče. Zaznamenáte-li ráno naměřený odběr, obraťte se na svého distributora a požádejte o přezkoušení. Pozor v případě, že se prokáže, že zařízení vadné není, budete muset nahradit vzniklé náklady přezkoušení.