ČNB

Česká národní banka pečuje o stabilitu finančního systému a institucí působících na finančním trhu České republiky a vykonává dohled nad finančním trhem.

Na koho ČNB dohlíží?

ČNB vykonává dohled nad bankami, pobočkami zahraničních bank a nad bezpečným fungováním bankovního systému jako celku, dále dohlíží nad spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu.

Od prosince roku 2016 vykonává dohled nad všemi poskytovateli spotřebitelských úvěrů, tedy i na nebankovní úvěrové společnosti!

ČNB také vykonává dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami, pojišťovacími zprostředkovateli, penzijními fondy, obchodníky s cennými papíry, investičními zprostředkovateli, emitenty cenných papírů, osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy.

ČNB také monitoruje neoprávněné podnikání na finančním trhu a za určitých okolností může udělit pokutu i v případě neregulovaných subjektů.

Jak zaslat stížnost do ČNB?

Stížnosti, resp. podněty, na jednání institucí finančního trhu, nad nimiž ČNB vykonává dohled, přijímá centrální banka

  • elektronicky (prostřednictvím webového formuláře)
  • osobně v podatelně ČNB nebo
  • písemně na adrese Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Podnět musí obsahovat

  • jméno osoby, která ho podává (zda jménem svým nebo za jinou osobu – v případě, že podnět podává zmocněná osoba, je zapotřebí přiložit originál plné moci, pokud má být vyrozuměn zmocněnec a nikoliv osoba, jejímž jménem byl podnět podán);
  • vůči jakému dohlíženému subjektu směřuje;
  • co je předmětem podnětu (včetně podrobného vylíčení problému). ČNB nemůže řádně prošetřit nejasné podněty, např.: „Podstata mého problému s bankou vyplývá z příloh“, podnět musí vždy obsahovat popis konkrétního problému;
  • konkrétní identifikační znaky (např. číslo bankovního účtu, smlouvy, pojistné události apod.) tak, aby bylo možno podnět prošetřit.

ČNB na podnět reaguje ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení. Pokud šetření nebylo do té doby skončeno, odešle ČNB v uvedené lhůtě tzv. předběžnou odpověď; konečnou odpověď ČNB odešle až po ukončení šetření podnětu.

Jelikož zákon ČNB ukládá povinnost mlčenlivosti, nemůže centrální banka autorům podání sdělovat konkrétní kroky činěné při výkonu dohledu. Autor podnětu tak většinou obdrží obecný závěr šetření (zda bylo či nebylo na základě jeho podnětu zahájeno sankční správní řízení), popřípadě mu ČNB objasní postup dohlíženého subjektu v jeho případě, pokud ČNB neshledala porušení platných právních předpisů.

ČNB vede seznamy subjektů finančního trhu

ČNB zveřejňuje seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu především s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Snahou České národní banky je poskytnout nejen statické seznamy subjektů, ale interaktivní nástroj, který umožní přímé vyhledávání jednotlivých subjektů finančního trhu.

Přímé vyhledávání subjektů finančního trhu v aplikaci ČNB zde.

Zdroj: www.cnb.cz