Služby spojené s bydlením

Součástí nákladů na bydlení jsou nejen nájemné a náklady na dodávky energií, ale je nutné hradit i další plnění spojená s užíváním bytu  a další s nájmem související služby.

Před poskytováním služeb si jejich rozsah zpravidla ujedná poskytovatel služeb (vlastník nemovitosti, bytové družstvo, pronajímatel) s jejich příjemci (nájemník), nebo o rozsahu služeb rozhodne společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Pokud ujednání o rozsahu služeb chybí v nájemní smlouvě je pronajímatel povinen zajistit po dobu nájmu tzv. nezbytné služby

Nezbytnými službami jsou dodávky vody a tepla,  odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Zálohy na služby

Poskytovatel služeb má právo na to, aby mu příjemce platil zálohy na úhradu nákladů na tyto služby. Výši a splatnost záloh (zpravidla měsíční) si ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemcem, nebo o ní rozhodne shromáždění SVJ či členská schůze bytového družstva.

Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny nebo v případě změny rozsahu či kvality služby. Změna včetně řádného zdůvodnění musí být nájemci písemně oznámena. Záloha v nové výši se hradí nejdříve od 1. dne měsíce následujícího po doručení oznámení.

Počet osob v domácnosti

Nájemní smlouvu uzavírá pronajímatel s nájemníkem a již při podpisu by v ní mělo být definováno, kolik osob bude v bytě bydlet. Pojďme se podívat na to, jaká jsou pravidla pro počet osob v bytě a jejich přihlašování?

Návštěva nebo člen domácnosti

Pronajímatel nemůže nájemce v jeho návštěvách nikterak omezovat. Pokud smlouva o pronájmu zahrnuje ustanovení, zakazující návštěvy, je toto ustanovení neplatné. Nájemník si může na návštěvu přivést prakticky kohokoliv, kdykoliv a nemusí to pronajímateli oznamovat.

Jiná situace je, ale pokud jde o osoby bydlících s nájemníkem v pronajatém bytě, tam je jejich počet omezen. Zákon stanovuje, že počet osob musí být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Pronajímatel si také může s nájemníkem v nájemní smlouvě ujednat, že přijetí další osoby do domácnosti bude podmíněno jeho písemným souhlasem. To mu dává větší kontrolu nad stavem počtu nájemníků v pronajímaném bytě.

Hlášení počtu osob

K nahlášení změny počtu osob bydlících v bytě by mělo dojít ze strany nájemce neprodleně bez zbytečného odkladu, maximálně však do dvou měsíců.

Pamatujte: Neoznámí-li nájemce změnu ani do dvou měsíců, jde o závažné porušení povinnosti vyplývající z nájmu. V tomto případě může pronajímatel nájemci dokonce  vypovědět nájemní smlouvu.