Řešení sporů v oblasti dodávek energií a služeb

Řešení sporů v oblasti dodávek energií (2021)

V souvislosti s uzavíráním smluv o dodávkách energií se spotřebitelé v posledních letech dostávají do řady sporů. Kam se v takovém případě obrátit? Dozorovým orgánem je v tomto případě Energetický regulační úřad.

ERÚ na návrh spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti rozhoduje také určité typy sporů (viz. další kapitola).

Pro spotřebitele je tento mimosoudní systém řešení zdarma.

Pro jaké případy je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určeno?

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem výhradně spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona. Podle něj ERÚ rozhoduje na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

* spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,

* spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Podle prvního bodu je ERÚ oprávněný rozhodovat spotřebitelský spor, ve kterém se zákazník s postavení spotřebitele domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (obchodníka s elektřinou nebo plynem) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny (plynu), pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny (plynu), nebo zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny (plynu) ve stanovené lhůtě…

Podle druhého bodu je ERÚ oprávněný rozhodnutím určit, např. zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud zákazník učinil právní jednání směřující k zániku právního vztahu (výpověď, odstoupení, oznámení o ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou) a držitel licence právní následky takového právního jednání nerespektuje.

Veškeré potřebné informace najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu, na www.eru.cz.

TIP: Na těchto stránkách najdete také odkazy na šikovné kalkulátory energií.

Řešení sporů se zprostředkovateli (2021)

Pozor: Dozorovým orgánem v případě užívání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli dodávek energií, např. organizátory energetických aukcí, je Česká obchodní inspekce. Ta je také subjektem pro mimosoudní řešení sporů s těmito společnostmi.

!!! Bližší informace na stránkách www.coi.cz. K podání návrhů může spotřebitel využít formuláře zveřejněné na těchto webech.

!!! Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) je pro spotřebitele bezplatný, spotřebitel si nese  pouze vlastní náklady na vedení sporu.

!!! Délka mimosoudního řešení spotřebitelských sporů činí max. 90 dnů. Pouze u zvlášť složitých sporů může trvat déle.

!!! Podmínkou pro využití systému ADR je, aby se spotřebitel pokusil kontaktovat druhou stranu nejdříve sám a pokusil se nejprve danou věc vyřešit napřímo.

Pozor v roce 2022 dojde k novelizaci Energetického zákona, který posupně zavede pravomoc Energetického regulačního úřadu vůči zprostředkovatelským společnostem aktuální informace hledejte na www.eru.cz.