Plyn

Náklady na dodávky plynu

Jste-li odběratelem plynu, pak byste minimálně jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet vyúčtování za tuto komoditu.

Vyúčtování za plyn

Termín vyúčtování za plyn je závislý na termínu odečtu plynoměrů, ten určuje provozovatel distribuční soustavy a liší se podle lokality. Vyúčtování zasílaná následně jednotlivými obchodníky se mohou lišit grafikou, všechna však musí obsahovat stejné povinné údaje!

Jaké údaje najdete ve vyúčtování?

Kontaktní údaje dodavatele

 Identifikační údaje týkající se odběrného místa (adresa zákazníka a zákaznické číslo, které slouží při komunikaci s dodavatelem)

 Období, za které je faktura vystavena, celková cena, přehled zaplacených záloh a z toho vyplývající přeplatek nebo nedoplatek.

 Informace, do jakého data je nezbytné doplatek uhradit či v případě přeplatku, do jakého data jej dodavatel zašle zpět.

Z čeho se skládá cena plynu?

Neregulovaná část

Ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle své obchodní strategie:

Variabilní složka—cena za odebraný plyn (komoditu), cena za obchod…

Fixní složka —stálá platba, kterou zákazník zaplatí bez  ohledu na svou spotřebu.

Neregulovanou část může dodavatel ovlivnit, proto veškeré slevy, které Vám obchodník nabízí se počítají jen z této části ceny. Volbou vhodného dodavatele může zákazník ovlivnit výši svých nákladů.

Regulovaná část

* cena za přepravu plynu (náklady na dovoz plynu do ČR a náklady na jeho uskladnění),

* cena za distribuci plynu (doprava plynu do odběrných míst zákazníků),

* cena za služby operátora trhu.

Výši regulovaných složek stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Distributor ani dodavatel plynu výši těchto poplatků nemohou ovlivnit.

Plyn podléhá dani z přidané hodnoty.

TIP: Srovnejte si cenu, kterou platíte s tzv. Indikativní cenou plynu.

Víte, zda je cena, za kterou Vám plyn prodává Váš dodavatel, výhodná? Napoví indikativní cena plynu, kterou  čtvrtletně vyhlašuje ERU. Indikativní ceny sice nejsou pro obchodníky závazné, avšak odběratelům mohou velmi dobře posloužit jako orientační ceny, i jako   nástroj pro vyjednávání se stávajícím dodavatelem. Srovnání může být impulzem ke změně dodavatele.

Distributor a dodavatel, aneb kdo je kdo?

Plyn můžete nakoupit u jednoho z mnoha dodavatelů, kteří mají licenci k jeho prodeji.

O jeho dopravu až k vám domů se však starají tzv. distributoři. Zatímco dodavatele plynu máte právo změnit, distributoři spravují distribuční síť vždy pro všechny odběratele na určitém vymezeném území a nemůžete jej tedy měnit.

Vyznejte se ve svém vyúčtování za plyn

Dostali jste vyúčtování za plyn, které podle vás nesouhlasí? Ještě před jeho reklamací si zkontrolujte těchto pár věcí.

Jak se orientovat ve svém vyúčtování za plyn? Na co se zaměřit a co zkontrolovat?

Zkontrolujte stav měřidla a spotřeby uvedené na faktuře. Pokud nesedí (měřidlo ukazuje méně než je na faktuře), mohla vzniknout chyba při odečtu. Kontaktujte dodavatele a požádejte o opravu faktury, příp. fakturu písemně reklamujte.

POZN: Nesrovnalosti spotřeby na faktuře a plynoměru mohou nastat například při chybném samoodečtu odběratele nebo v případě, že distributor provedl odhad spotřeby

Zaměřte se na přehled historické spotřeby z minulých let

TIP: Existují významné odlišnosti? Pátrejte po příčině (nový spotřebič, tuhá zima…). Není-li objektivní důvod může se ve faktuře skrývat chyba.

Byly započítány všechny zálohy, které jste uhradili? Chyba se mohla stát, uvedli jste správně číslo účtu a variabilní symbol pro jednoznačné určení vašich plateb?

Předpis záloh na další období. Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé výši záloh upravují nejen podle uplynulého období, ale také podle odhadu vývoje spotřeby a cen energií na další období..

Reklamace vyúčtování za plyn

Nedodržel dodavatel energií termín, uvedl špatnou cenu nebo jinak pochybil? Ozvěte se a vyúčtování reklamujte!

Jak reklamovat vyúčtování za plyn?

Pravidla upravující uplatnění reklamace vyúčtování za plyn hledejte ve smlouvě a obchodních podmínkách svého dodavatele. Najít byste měli nejen kde a jakým způsobem reklamaci podat, ale také v jakých lhůtách tak musíte učinit.

Reklamaci doporučujeme podávat písemně. Dopis, ve kterém reklamaci uplatňujete, by měl vždy obsahovat:

* vaše identifikační údaje

* informace o reklamované faktuře – vaše zákaznické číslo, variabilní symbol, číslo odběrného místa, datum splatnosti, příp. i EAN kód (u elektřiny) či EIC kód (u plynu)

* podrobný popis reklamované skutečnosti.

TIP: Pokud je částka nedoplatku pro Váš rozpočet příliš velká, požádejte dodavatele o splátkový kalendář.

Chyba měřicího zařízení — plynoměru

Na vině nesprávného vyúčtování může být i vada měřicího zařízení.

TIP: Máte-li podezření, že se plynoměr protáčí, zapište si stav a na noc odpojte všechny spotřebiče. Zaznamenáte-li ráno naměřený odběr obraťte se na svého distributora. Pozor v případě, že se prokáže, že zařízení vadné není, budete muset nahradit vzniklé náklady přezkoušení