Rozúčtování a vyúčtování

Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s bydlením

Práva odběratelů služeb  

Poskytovatel služeb je povinen vyúčtovat příjemci skutečnou výši nákladů oproti zálohám na jednotlivé služby nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

V tomto vyúčtování musí být uvedena:

  • skutečná výše nákladů na služby v členění podle jednotlivých služeb se všemi potřebnými náležitostmi, a
  • celková výše přijatých měsíčních záloh za služby tak,

aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování, které samotnému vyúčtování nutně předchází.

Rozúčtování služeb

Rozúčtováním je proces rozdělení nákladů za poskytované služby na jednotlivé příjemce služeb (rozdělení nákladů na jednotlivé byty v bytovém domě) a stanovení způsobu, jakým se tak děje.

Vyúčtování služeb

Vyúčtováním je následné porovnání skutečné výše nákladů na služby se zaplacenými zálohami na jednotlivé služby v daném zúčtovacím období, a to z pohledu zúčtovací jednotky (domu), ale i z pohledu jednotlivého příjemce služeb.

Na co se nás nejčastěji ptáte?

Jak přiměju svého pronajímatele, aby mi předložil řádné vyúčtování služeb?

Podle „zákona o službách se za nedodržení termínu pro doručení vyúčtování stanoví poskytovateli služeb pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním. Příjemce služeb má nárok na zaplacení pokuty, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení (nebyla-li ujednána pokuta v jiné nižší výši).

Kde najdu pravidla podle kterých se poskytovatel při rozúčtování řídi?

Podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, se o způsobu rozúčtování dohodne s dvoutřetinovou většinou nájemců poskytovatel, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství vlastníků jednotek. Způsob rozúčtování tak řeší např. stanovy SVJ nebo družstva, nájemní smlouvy atd. a pro případ, že k takovému rozhodnutí nebo dohodě nedojde pak pravidla upravuje přímo výše uvedený zákon a související vyhlášky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj.

Pozor: U nájemních smluv, kde jsou náklady ze strany nájemce hrazeny formou tzv.  paušální platby, nemá pronajímatel (poskytovatel služeb) povinnost platby za poskytované služby v určitých případech vyúčtovávát.

Námitky proti vyúčtování služeb spojených s bydlením

Nesouhlasíte-li s  obsahem vyúčtování máte právo podat poskytovateli služeb do 30 dnů od obdržení vyúčtování námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Poskytovatel je povinen tyto Vaše námitky do 30 dnů od doručení vyřídit. Poruší-li poskytovatel tyto povinnosti máte jako příjemce služeb právo po něm požadovat zaplacení pokuty, a to buď ve sjednané výši, popř. ve výši nepřesahující 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Nahlížení do podkladů

Na základě Vaší písemné žádosti je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období Vám doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle zákona o službách a umožnit  pořízení jejich kopií.