Sankce

Sankce pro dlužníka, který nesplácí své závazky včas

calendar-660669__340Asi nikoho nepřekvapí, že pokud porušíme určitou dohodu, v tomto případě dohodu o tom, kdy, a v jaké výši vrátíme věřiteli poskytnuté finanční prostředky i s případnými úroky, bez následků se to neobejde.

V praxi se však spotřebitelé nezřídka potýkali, s praktikami některých poskytovatelů úvěrů, kteří svou strategii postavili právě na vysokých sankcích. Sankce nakonec nezřídka přesahovaly výši zapůjčené částky. Takto vysoké sankce pak prakticky znemožňovaly spotřebiteli jeho dluh splatit.

 

Omezení sankcí věřitele při prodlení dlužníka se splácením

Jednou z novinek nového Zákona o spotřebitelském úvěru je proto poměrně razantní omezení sankcí, které je věřitel oprávněn spotřebiteli z důvodu jeho prodlení naúčtovat.

Co tedy může věřitel po spotřebiteli požadovat?

Věřitel je oprávněn sjednat se spotřebitelem pro případ jeho prodlení s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru pouze:

  • Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele.

Takovými náklady mohou být například poplatky za upomínky a další náklady vymáhání pohledávky (kromě nákladů řízení před soudem).

Uplatňovat může pouze náklady, který byly vynaloženy hospodárně a účelně. Věřitel by tak např. neměl uplatňovat nepřiměřeně vysoké náklady na upomínky zaslané krátce po sobě. Pokud by uplatňované náklady přesáhly rámec účelně vynaložených nákladů, budou považovány v části přesahující účelně vynaložené náklady za smluvní pokutu.

  •   úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení.

Úroky z prodlení jsou stanoveny nařízením vlády (aktuálně nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). V současné době ve výši 8,05 % p.a (ročně).

  • smluvní pokutu

Také výše smluvní pokuty je Zákonem omezena:

  • nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení

Pozor: uvedené omezení se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč.

  • Maximální výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru.
  • Maximální výše všech uplatněných smluvních pokud nesmí přesáhnout 200 000 Kč.