Finanční arbitr

Většinu sporů s finančními institucemi vám může pomoci vyřešit finanční arbitr v bezplatném mimosoudním řízení, ve kterém nemusíte být právně zastoupeni. Finančního arbitra jmenuje vláda a jeho činnost organizačně zajišťuje Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu.

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Tel.:  + 420 257 042 070
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x

Písemný dotaz můžete položit zde.

Telefonické dotazy se vyřizují každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hod.

Úřední hodiny:

Pondělí –  8:30 hod. až 15:30 hod.

Úterý –     8:30 hod. až 15:30 hod.

Středa –   8:30 hod. až 15:30 hod.

Čtvrtek –  8:30 hod. až 15:30 hod.

Pátek –    8:30 hod. až 14:30 hod.

Finanční arbitr v 10 bodech

1. finanční arbitr je zákonem zřízený státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, zejména spotřebitelských; finanční arbitr není mediátor ani rozhodce; finanční arbitr nevykonává státní dozor jako například Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce;

2. finanční arbitr rozhoduje spory v řízení zahájeném pouze na návrh spotřebitele proti finanční instituci (banka včetně stavební spořitelny, nebankovní poskytovatel platebních služeb nebo úvěru, životní pojišťovna, investiční společnost nebo investiční fond, obchodník s cennými papíry, směnárník);

3. řízení před finančním arbitrem je bezplatné;

4. navrhovatel nemusí být právně zastoupen; nemusí být zastoupen žádným zástupcem, náklady případného zastoupení si navrhovatel nese sám, finanční arbitr mu je nemůže přiznat, a to bez ohledu na výsledek sporu;

5. návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři zde a lze ho formulovat vlastními slovy bez odkazu na právní úpravu (paragrafy), postačí, když navrhovatel uvede, v čem ho finanční instituce poškodila, o čem má finanční arbitr rozhodnout a za jakých podmínek uvažuje o smírném řešení sporu;

6. finanční arbitr není vázán návrhem a může navrhovateli v průběhu řízení pomoci upravit návrh, resp. nárok, který navrhovatel uplatňuje; neznamená to však, že přezkoumá celý právní vztah navrhovatele s finanční institucí;

7. finanční arbitr vždy usiluje primárně o smírné vyřešení sporu, nikdy však ne na úkor řádného a spravedlivého právního posouzení věci;

8. proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat námitky, o nichž rozhoduje opět finanční arbitr;

9. rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem; po rozhodnutí o námitkách může kterákoli strana předložit rozhodnutí finančního arbitra k přezkoumání obecnému soudu; soud znovu posoudí celý případ a případně rozhodnutí finančního arbitra nahradí;

10. finanční arbitr nemůže rozhodovat, pokud spor
a) nenáleží do působnosti finančního arbitra (spor, o kterém by nemohl rozhodovat ani obecný soud; spor mezi dvěma spotřebiteli, spor mezi dvěma finančními institucemi, spor z podnikatelského úvěru nebo spor o jiném než životním pojištění;
b) ve věci již rozhodl soud nebo řízení před soudem bylo zahájeno;
c) ve věci již rozhodl rozhodce nebo rozhodčí řízení bylo zahájeno.

Zdroj: www.finarbitr.cz