3. díl seriálu: Nezadlužím se!

piggy-bank-1019758__340Přes všechna předchozí doporučení jste podepsali nevýhodnou smlouvu o spotřebitelském úvěru? Nic ještě není ztraceno! Máte totiž možnost své rozhodnutí ještě změnit, a to i po jejím podpisu. Seznamte proto ještě v klidu doma důkladně se smlouvou a znovu vše zvažte.

Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru stanoví, že spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy (§118)

Úvěrová smlouva musí obsahovat řadu pro spotřebitele důležitých informací, mj. informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, tedy jak a kam učinit odstoupení. Pokud spotřebitel nebyl řádně informován, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Je potřeba odstoupit písemně!!!

Spotřebitel je povinen učinit odstoupení od úvěrové smlouvy písemně, a to v souladu s informacemi uvedenými v úvěrové smlouvě o právu na odstoupení.

Lhůtu spotřebitel dodrží, pokud nejpozději poslední den lhůty odstoupení odešle poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Následky odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší.

Jediná plnění, která je poskytovatel úvěru oprávněn po spotřebiteli v případě odstoupení požadovat jsou:

  • Jistina poskytnutého spotřebitelského úvěru,
  • Úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy byla jistina splacena,
  • Případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy (např. poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí)

POZOR: Všechny výše uvedené platby je spotřebitel povinen zaplatit do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení!

Vliv odstoupení od úvěrové smlouvy na smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru zaniká i závazek ze smlouvy o doplňkové službě.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat případnou třetí osobu (poskytovatele doplňkové služby) o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

Upozorňujeme, že výše uvedená pravidla platí pro spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení!!!

I u úvěrů na bydlení však máte k dispozici lhůtu na rozmyšlenou!

Lhůta na rozmyšlenou u spotřebitelských úvěrů na bydlení však funguje jinak. Je potřeba vše důkladně promyslet před samotným podpisem. Zákon však spotřebiteli garantuje, že poskytovatel, který spotřebiteli předložil návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat.

Sdělí-li spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek.

Tip: Nesplní-li poskytovatel povinnost uzavřít se spotřebitelem smlouvu, může spotřebitel požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud.

Jediným povoleným důvodem pro odvolání nebo změnu podmínek ze strany poskytovatele spotřebitelského úvěru na bydlení, mohou být okolnosti, které během doby na rozmyšlenou vyjdou najevo, a týkají se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen úvěr v souladu s § 86 odst. 1 za nabídnutých podmínek neposkytnout (více o posuzování úvěruschopnosti spotřebitele v dalších dílech).