4. díl seriálu: Nezadlužím se!

počítámePřišli jste k penězům, přesto zbytečně měsíčně splácíte spotřebitelský úvěr, nebo jste našli mnohem lepší nabídku, a nechce se Vám platit vysoké úroky, když to může být i jinak. Jak se vyvázat ze stávající úvěrové smlouvy? Řešení nabízí právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, tj. zaplacení dlužné částky (zcela nebo z části) ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

! Právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru vyplývá přímo ze Zákona o spotřebitelském úvěru (§ 117). Žádné ustanovení ve smlouvě Vás tohoto práva nemůže zbavit!

Můžete se tak rozhodnout kdykoliv během trvání spotřebitelského úvěru.

Pokud se pro předčasné splacení rozhodnete, máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdyby k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru nedošlo.

Pozor: Úplně zadarmo, to ale ve většině případů nebude.

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Důležité je podrobně prostudovat uzavřenou smlouvu.

Výše takové náhrady nákladů je však limitována zákonem.

 • Přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok – nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru,
 • není-li tato doba delší než jeden rok – nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Zákon výši náhrady nákladů limituje ještě dalším pravidlem.

Nesmí totiž přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno:

 • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,
 • u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
 • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Pravidla pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení

Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Také u spotřebitelského úvěru na bydlení existují případy, kdy věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení.

Kdy tedy můžete počítat s „bezplatnou“ možností splacení úvěru na bydlení?

 • pokud předčasné splacení provedete do 3 měsíců poté, co Vám poskytovatel sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby,
 • pokud předčasné splacení bylo učiněno v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo
 • u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 %  celkové výše spotřebitelského úvěru pokud jej provedete během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

TIP: Zvažujete možnost předčasného splacení úvěru na bydlení a nevíte, jaké bude mít tento krok důsledky?

Pokud sdělíte poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, musí Vám poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytnout

 1. vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
 2. údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a
 3. informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení.

Výhodnější pravidla pro předčasné splacení hypoték platí nejen pro hypotéky uzavřené po 1. 12. 2016, ale i úvěry uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze využít výhodnější právní úpravu:

 1. u úvěrů s pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti tohoto zákona započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba, nebo
 2. u úvěrů s variabilní zápůjční úrokovou sazbou od 1. 12. 2016.

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.