5. díl seriálu Nezadlužím se!

Než věřitel poskytne spotřebitelský úvěr spotřebiteli je povinen posoudit jeho schopnost spotřebitelský úvěr splácet. Činí tak na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací, které od spotřebitele získá.

Často k tomu využívá informací z různých databází/registrů a dalších zdrojů.

Spotřebitel musí poskytnou součinnost při posuzování úvěruschopnosti, zejména sdělit požadované informace a předložit doklady, jinak mu úvěr nemusí být poskytnut.

Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace je spotřebitel povinen poskytovateli nebo zprostředkovateli na jeho žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Tyto informace je za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel a zprostředkovatel povinen ověřit způsobem přiměřeným dané situaci, je-li to nutné, též použitím nezávisle ověřitelných údajů.

business-card-1019928_1920Poskytovatel pak poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.

Co potenciální věřitel zvažuje?

  • Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů.
  • Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.

Věřitelé totiž mohou být spoluodpovědní za vzniklou situaci v případě, že půjčí osobě, která by úvěr  vzhledem ke svým poměrům dostat neměla.

Neposoudí-li před uzavřením smlouvy dostatečně úvěruschopnost spotřebitele je smlouva neplatná. Spotřebitel je pak  povinen vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem. Je-li spor o to, jaká je doba odpovídající možnostem spotřebitele, určí tuto dobu na návrh některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého uspořádání práv a povinností smluvních stran s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Změní-li se v budoucnu možnosti spotřebitele, může soud na návrh některé ze smluvních stran sjednanou dobu nebo dobu určenou rozhodnutím změnit.

POZOR: Nikdy při žádosti o úvěr neuvádějte nepravdivé informace o Vašich příjmech nebo výdajích. Takové jednání by mohlo by to být kvalifikováno jako o úvěrový podvod!