Tisková zpráva ČOI: Spotřebitelský úvěr uzavřený přes zprostředkovatele se může prodražit

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce 194 kontrol, kdy z tohoto počtu 146 osob působilo právě jako zprostředkovatelé úvěrů. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru pak bylo zjištěno při 39 kontrolách, tedy přibližně ve 20 %.  V uvedeném období byly uloženy pokuty za více než 5,5 milionů korun. „Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, kteří považují půjčku za jediné východisko ze svých finančních problémů, aby smlouvu uzavřeli přímo s poskytovatelem úvěru a nikoliv se zprostředkovatelem, a hlavně neplatili nic předem. Zprostředkovatel má právo na odměnu až poté, kdy spotřebitele písemně informuje o tom, kolik věřitelů zastupuje,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Kontrolní akce ČOI byla primárně zaměřená na spotřebitelské úvěry a patřila ke stěžejním projektům v roce 2016. V rámci dozorové činnosti zaměřené na dodržování podmínek, které vyplývají poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, uskutečnila ČOI 194 kontrol. Ve 137 případech byly kontrolovány právnické osoby a v 57 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 146 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 35 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru a 13 kontrolovaných osob se zprostředkování, popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru, přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby.

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno při 39 kontrolách, tedy v 20,1%. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 103 případech, což představuje 53,1% z celkového počtu 194 kontrol.

Kontroly spotřebitelských úvěrů – rok 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištění v %
Celkem  *z. 145/2010 celkem *z. 145/2010 
Středočeský a Hl. město Praha 33 21 13 63,7% 39,4%
Jihočeský a Vysočina 29 12 3 41,4% 10,3%
Plzeňský a Karlovarský 17 13 4 76,5% 23,6%
Ústecký a Liberecký 33 8 2 24,2% 6,1%
Královéhradecký a Pardubický 27 27 4 100,0% 14,9%
Jihomoravský a Zlínský 34 6 5 17,7% 14,7%
Moravskoslezský a Olomoucký 21 16 8 76,2% 38,1%
Celkem 194 103 39 53,1% 20,1%

*zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Zjištěná porušení:

ČOI v průběhu roku 2016 prováděla komplexní kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů, kdy prioritou byly kontroly spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

–       ve 14 případech došlo k porušení ustanovení § 17 odstavec 1, kdy zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele

–       ve 12 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 4 týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru

–       ve 12 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 6 odstavec 1, přílohy 3, týkající se chybného uvedení některých náležitostí u smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr nebo jejich úplné absence. Jednalo se zejména o informace o celkové částce splatné spotřebitelem, roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr a veškerých předpokladech použitých pro její výpočet, informace o výpůjční úrokové sazbě ale i informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se spotřebitelský úvěr sjednává nebo nebyl uveden příslušný orgán dozoru

–       v 9 případech došlo k porušení ustanovení § 9 odstavec 1 tím, že věřitelé před uzavřením smlouvy, ve které se sjednával spotřebitelský úvěr, s odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr

–       v 6 případech došlo k porušení ustanovení § 5 odstavec 1, 2, 4, které se vztahuje k poskytování předsmluvních informací a jejich náležitého vysvětlení spotřebiteli před uzavřením úvěrové smlouvy, neboť bylo zjištěno, že v některých případech spotřebitelé neobdrželi předsmluvní informace žádné, případně poskytnuté předsmluvní informace neobsahovaly některou ze zákonem stanovených náležitostí, jako např. celkovou částku splatnou spotřebitelem, hodnotu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu, výpůjční úrokovou sazbu apod.

–       ve 2 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 17 odstavec 2, neboť byly zjištěny nedostatky týkající zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tj. případů, kdy měli spotřebitelé platit zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů za jejich služby odměnu a zprostředkovatelé požadovali její zaplacení dříve, než spotřebitele vyrozuměli v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovili

–       ve 2 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 18a, neboť zajištění spotřebitelského úvěru bylo ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky

–       v 1 případu bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 11 odst. 3, neboť kontrolovaná osoba, v postavení věřitele, požadovala při odstoupení od úvěrové smlouvy po spotřebiteli uhrazení nákladů nad rámec zákona, konkrétně zaplacení poplatku za sjednání úvěrové smlouvy

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Druhým nejčastěji porušovaným zákonem byl zákon o ochraně spotřebitele, jehož jednotlivá ustanovení byla porušena celkem v 92 případech.

–       v 53 případech bylo kvalifikováno porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, z nichž 33 krát bylo zjištěno klamavé konání, spočívající v poskytování nepravdivých informací. Klamavé opomenutí spočívající v neposkytnutí podstatných informací bylo zjištěno 13 krát. V 1 případu pak bylo zjištěno i porušení ustanovení § 5b odst. 1 týkající se zákazu používání agresivních obchodních praktik. V dalších 6 případech se pak jednalo o nekalou obchodní praktiku, spočívající v jednání prodávajícího v rozporu s požadavky odborné péče, které bylo schopné podstatně ovlivnit nebo narušit ekonomické chování spotřebitele

–       v 11 případech došlo k porušení ustanovení § 13, kdy spotřebitelé nebyli řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit

–       v 7 případech prodávající porušili svoji povinnost, dle ustanovení § 12, když spotřebitele neinformovali o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným způsobem ani informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnili

–       v dalších 21 případech byla kvalifikována jiná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, která se vyskytovala v menší míře

Porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ČOI

–       v 11 případech došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, neboť kontrolované osoby nevytvořily podmínky pro výkon, neposkytly potřebnou součinnost nebo nesplnily uložená opatření.

Ve 4 případech bylo zjištěno porušení jiných zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce uložila na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v minulém roce 126 pokut v celkové hodnotě 6 827 500 Kč. Ve sledovaném období bylo konkrétně za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru uloženo 47 pokut v celkové výši 5 459 000 Kč; pro současné porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo uloženo 9 sdružených pokut ve výši 128 000 Kč. Pro porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 863 500 Kč, pro porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bylo uloženo 11 pokut v celkové výši 325 000 Kč. V dalších 4 případech se jednalo o pokuty v celkové výši 52 000 Kč.

Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahuje i na další porušení obecně závazných právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích. Je důležité rovněž upozornit, že v některých kontrolních případech došlo současně k více porušením.

Závěr

Česká obchodní inspekce při své kontrolní činnosti zaměřené na kontrolu dodržování zákona o spotřebitelském úvěru zjistila, že došlo ke snížení počtu zjištění oproti roku 2015 o 20,6 %, což svědčí o tom, že po šesti letech od účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, se zlepšilo povědomí zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů o povinnostech vyplývajících jim z tohoto zákona.

Zdroj: ČOI Praha 3. března

čoi