AUKCE ENERGIÍ JSOU STÁLE PROBLEMATICKÉ

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly z oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií za rok 2019 a potvrdila alarmující výsledky. Provedla 52 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř u 95 % případů. „Výsledky kontrol za rok 2019 jsou alarmující a potvrdily, že oblast nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií patří k těm formám obchodování, při kterých je porušování spotřebitelské legislativy zjišťováno ve velké míře. Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií a k vysokému procentuálnímu počtu zjištění, budou kontroly tohoto segmentu probíhat i v roce 2020,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

 

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2019 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 52 kontrol a ve 49 případech, tj. 94,2 %, zjistila porušení zákonů. Nejčastěji se jednalo o nedodržení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, která byla porušena v 84 případech. Obchodníci používali nekalé obchodní praktiky, neinformovali o možnostech reklamace a v některých případech dokonce uplatnili vůči spotřebiteli agresivní jednání.

 

Inspektorát Počet kontrol* Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 28 28 100,00
Jihočeský a Vysočina 5 5 100,00
Plzeňský a Karlovarský 5 2 40,00
Ústecký a Liberecký 0 0 0,00
Královéhradecký a Pardubický 4 4 100,00
Jihomoravský a Zlínský 9 9 100,00
Olomoucký a Moravskoslezský 1 1 100,00
Celkem 52 49 94,2

 

* V jedné kontroly je posuzována i celá řada spotřebitelských smluv.

Za zjištěné nedostatky nabylo v roce 2019 právní moci celkem 18 pokut v celkové výši 3 415 000 Kč.

Nejvyšší pravomocná pokuta ve výši 1 000 000 Kč byla uložena společnosti Regionální energie s.r.o. (dříve Fér Energie s.r.o.), která mimo jiné spotřebitelům v mnoha nabídkách smluv slibovala maximální cenu 750 Kč / mWh (někdy 650 Kč), avšak uvedená cena nebyla cena konečná, protože nezohledňovala DPH. Dle zákona o cenách musí být cena pro spotřebitele vždy konečná, včetně DPH. Společnost se snažila vytvořit zdání, že její nabídka je výhodnější. Dále v předsmluvních informacích slibovala maximální délku smlouvy na 2 roky, ačkoli ve skutečnosti se jednalo o závazek tříletý. Další pokuta ve výši 900 000 Kč byla uložena společnosti Centrální výběrová řízení a.s., která se například snažila získat důvěru spotřebitele tím, že spotřebitele přesvědčovala, že se jedná o státní firmu (což nebyla pravdivá informace).

 

Zjištěné nedostatky:

 

Porušení zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 84 případech, z toho:

 

ve 20 případech se jednalo o klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1)

v 17 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)

v 15 případech prodávající při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu neposkytli informace týkající se zejména názvu nebo jména a adresy prodávajícího, příp. informace, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci (§ 19 odst. 4)

v 10 případech prodávající porušili svoji povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)

v 10 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2)

v 8 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)

ve 4 případech byly inspektory ČOI kvalifikovány agresivní obchodní praktiky vůči spotřebiteli, za agresivní obchodní praktiku se považuje taková obchodní praktika, která ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku či službě a to obtěžováním, donucováním, včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5b odst. 1)

Ve 22 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, a to konkrétně ustanovení
§ 10 odst. 2, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly.

Zdroj: ČOI