Úvěrové Moratorium, aneb jaké změny přinesla koronavirová epidemie v oblasti splácení úvěrů

Až na půl roku mohou spotřebitelé, OSVČ i firmy odložit splácení svých úvěrů a hypoték. K tomuto opatření bylo přistoupeno proto, že řada spotřebitelů i podnikatelů se dostala z důvodu aktuální situace do problémů se splácením svých závazků vůči bankám nebo nebankovním poskytovatelům úvěrů (někteří zaměstnanci přišli o práci, jiným se příjmy snížily z důvodu péče o děti, které zůstaly doma, řada podnikatelů byla nucena uzavřít své provozovny…).

Nakonec byl zvolen tzv. systém opt-in, tzn. že odložení splatnosti nenastává automaticky, ale dlužníci, kteří byli postižení epidemií COVID-19 a chtějí využít práva na odložení plátek svých hypoték nebo úvěrů, musí tuto skutečnost oznámit svému věřiteli. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat. Klient finanční instituce může odkladu v režimu zákonného moratoria využít i v případě, že už předtím uzavřel se svým věřitelem dohodu o odložení splátek a bude si moci vybrat variantu, která je pro něj výhodnější.

Splácení je možné odložit buď do 31. července nebo do 31. října 2020. S odložením splátek nemohou být spojeny žádné poplatky.

Kterých úvěrových produktů se úvěrové moratorium netýká?

Úvěrové moratorium se nevztahuje na všechny úvěrové produkty a netýká se novějších úvěrů.

Pozor splátky bude možné odložit pouze u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu.

U kreditních karet, kontokorentních a revolvingových úvěrů, operativního leasingu nebo úvěrů poskytnutých v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu toto odložení splátek nelze využít! Zejména spotřebitelé by si měli ověřit, jaký druh úvěru vlastně čerpají, protože ze zkušeností z našich poraden víme, že řada spotřebitelů v minulosti v souvislosti s nákupem zboží uzavřela právě také smlouvy o revolvingovém úvěru, aniž by si této skutečnosti byli úplně vědomi.

Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl splácející k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Nejde o odpuštění ale pouze o odložení splácení!

Dopady případného odložení splátek:

– délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží,

– splátky zůstanou ve stejné výši,

– odklad splátek bude bez jakýchkoliv dodatečných poplatků,

– využití práva nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků,

– během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. (Spotřebitelé a OSVČ budou tento úrok platit až později, a to až po splacení celé jistiny! Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny). V případě spotřebitelů je výše tohoto úroku navíc omezena a může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů.

Většina finančních institucí má na svých webových stránkách případně pobočkách již připraven formulář pro uplatnění tohoto práva, který může vypadat např. takto:

OZNÁMENÍ O ÚMYSLU VYUŽÍT OCHRANNOU DOBU

dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“)

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………..

Rodné číslo nebo datum narození:………………………………………………….

Další kontaktní údaje (email, telefon):……………………………………………..

S ohledem na negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na moji osobu tímto prohlašuji, že mám v úmyslu využít ochrannou dobu dle výše uvedeného zákona:

  • do 31. 7. 2020
  • do 31. 10. 2020 (vyberte vyhovující datum)

U těchto úvěrů:

  1. Typ…………………………. Číslo úvěrové smlouvy/úvěrového účtu……………………..
  2. Typ…………………………. Číslo úvěrové smlouvy/úvěrového účtu……………………..
  3. Typ…………………………. Číslo úvěrové smlouvy/úvěrového účtu……………………..

 

………………………

Vlastnoruční podpis