TZV. LEX COVID JUSTICE PŘINÁŠÍ ZÁSADNÍ ÚLEVY FYZICKÝM I PRÁVNICKÝM OSOBÁM NEBO PODNIKATELŮM

Dnes, 24. dubna 2020, byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novinka Ministerstva spravedlnosti tzv. lex covid justice. Jeho cílem je zmírnění dopadů stávající krizové situace na právnické osoby, podnikatele, účastníky soudních řízení, dlužníky a dlužníky v exekuci či oběti trestných činů. „Lex covid justice“ úspěšně prošel celým legislativním procesem. Všechny změny začínají platit okamžikem tohoto vyhlášení.

Zásadní úlevy, které schválený zákon přináší, se týkají zejména pomoci fyzickým a právnickým osobám nebo podnikatelům:

Právnickým osobám pomůže především usnadnění způsobu rozhodování a prodloužení funkčního období členů orgánů – více informací ZDE.

Podnikatelům včetně OSVČ, kteří se v souvislosti s koronavirovou krizí dostali do přechodných ekonomických problémů, pomohou dočasné změny v insolvenčním právu – podrobněji ZDE.

Změny směřují také na pomoc dlužníkům v oddlužení  a povinným v exekuci.

Schválená verze zákona dále umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt ve všech typech soudních řízení, včetně lhůt, u nichž obecné předpisy jinak tuto možnost vylučují (např. u dovolání, kasační či ústavní stížnosti, v řízeních insolvenčních nebo exekučních). Každý, kdo z důvodu omezení přijatých v koronavirové krizi zmeškal lhůtu k provedení úkonu, tak může soud požádat, aby mu zmeškání lhůty prominul (resp. v trestním řízení aby lhůta byla navrácena). Jsou-li tyto podmínky splněny, soud musí žádosti vyhovět. S žádostí o prominutí (navrácení) lhůty je třeba rovnou spojit i zmeškaný úkon. Žádost je třeba podat ve lhůtě stanovené přijatým zákonem.

Obdobná možnost platí pro majetkové nároky oprávněných osob podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a nároky obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů, které se uplatňují u Ministerstva spravedlnosti.

Zákon konečně pamatuje i na smluvní vztahy. Dostal-li se dlužník při plnění peněžitého dluhu do prodlení v důsledku omezení přijatých v souvislosti s epidemií nového koronaviru, omezuje zákon sankce za toto prodlení do výše zákonného úroku z prodlení, nejpozději ale do 30. června 2020.

 

DOPADY TZV. LEX COVID JUSTICE DO INSOLVENCÍ

Tzv. lex covid justice přináší celou řadu úlev i v oblasti insolvenčního práva pro podnikatele i spotřebitele. Podnikatelům, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení, nabízí zákon tzv. mimořádné moratorium. Pro dlužníky v oddluženích zahájených před oddlužovací novelou přináší zmírnění některých pravidel.

Zákon v první řadě podporuje podnikatele, jejichž podnikání může být dočasně ohroženo z důvodu přijatých mimořádných opatření. Jedná se o jedince, kteří se do zhoršené ekonomické situace nedostali vlastním přičiněním. Právě těmto podnikatelům poskytuje zákon ochranu před účinky insolvenčního práva a oddechový čas k tomu, aby veškeré zdroje mohli využít k záchraně svého podniku. Po přechodnou dobu nebudou povinni podat na sebe insolvenční návrh bez rizika odpovědnosti za škodu způsobenou jeho opožděným podáním (nejpozději do 31. 12. 2020). Po nezbytně nutnou dobu nebudou přípustné ani věřitelské insolvenční návrhy (do 31. 8. 2020).

Mimořádné moratorium se dotkne podnikatelů, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení. To podnikatelům nabízí prostor překonat hrozící úpadek tím, že zabrání rozhodnutí o úpadku, ochrání je před provedením exekucí a zachová nezbytné smlouvy o dodávkách zboží a služeb. Interaktivní formulář návrhu na mimořádné moratorium bude k dispozici na portálu isir.justice.cz. Podnikatelům v pokročilejších fázích reorganizací zase umožňuje požádat o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Zmírnění některých pravidel pocítí i dlužníci v oddluženích zahájených před tzv. oddlužovací novelou (z června 2019). Výpadek příjmu v důsledku koronavirové situace by s sebou neměl nést riziko zrušení schváleného oddlužení. Také by nemělo hrozit nepřiznání osvobození od dluhů po ukončení 5 let splátkového kalendáře, i pokud dlužník bez svého zavinění dosáhne nižšího než 30% uspokojení nezajištěných věřitelů. Tato opatření platí bez časového omezení, chrání tedy i dlužníky, jejich splátkové kalendáře skončí mezi posledními zhruba v roce 2025.

Doba účinků zvláštních opatření ve prospěch podnikatelů je převážně omezena trváním mimořádných opatření.

Jak za současné situace postupovat v oddlužení nebo exekuci jsme již informovali ZDE. Na dalších souvisejících úpravách pro podnikatele, kteří se dostali do dočasných finančních obtíží, intenzivně pracujeme v rámci implementace směrnice o preventivní restrukturalizaci. Více informací ZDE.

TZV. LEX COVID PŘINÁŠÍ DOČASNÉ I TRVALÉ ZMĚNY V EXEKUCÍCH

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v reakci na současnou pandemii způsobenou koronavirem návrh zákona tzv. lex covid justice. Jeho cílem je zmírnění dopadů stávající krizové situace mimo jiné také na osoby povinné v exekuci. V této oblasti návrh představuje celou řadu změn, přičemž některé mají dočasný a jiné i trvalý charakter.

V první řadě zákon přináší přerušení výkonu některých citlivých způsobů provedení exekuce jako například mobiliárních exekucí a prodej nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, a to do 30. června 2020. Výjimkou je případ, kdy jsou vymáhány pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem či byl udělen příklep. V těchto případech se exekuce nepřerušuje. Dále se do 31. prosince 2020 navyšuje částka, kterou může povinný vybrat z účtu postiženého exekucí, tedy namísto 7.720 Kč bude částka činit 15.440 Kč.

Trvalý charakter bude mít úprava srážek z odstupného tak, aby bylo reflektováno, že ve skutečnosti odstupné nahrazuje několik měsíčních výplat. Nezabavitelná částka tedy nebude chráněna pouze jednou, ale tolikrát, kolik měsíčních výplat odstupné nahrazuje. Nově také nebude podléhat exekuci daňový bonus na dítě. Zároveň se navyšuje minimální výše pohledávky, pro kterou je možné exekuci provést prodejem nemovité věci, v níž má povinný místo trvalého pobytu, a to ze současných 30.000 Kč na 100.000 Kč.

Jak za současné situace postupovat v oddlužení nebo exekuci jsme již informovali zde.

Zdroj: justice.cz