LETOS SI NĚKTERÉ DOMÁCNOSTI POČKAJÍ NA VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM, KTERÉ NEMUSÍ DORAZIT V OBVYKLÉM TERMÍNU

Blíží se obvyklý termín každoročního vyúčtování nákladů spojených s bydlením. Rozúčtování a vyúčtování dodávek vody, tepla, osvětlení i úklidu společných prostor, svozu komunálního odpadu a dalších služeb spojených s bydlením je takové každoroční téma, které se obyvatelům bytových domů nevyhne ani v tomto náročném období. Současná epidemie zasáhla i do této oblasti. Pojďme si říct, k jakým změnám došlo a připomenout si další důležité skutečnosti.

Zálohy na služby spojené s bydlením se platí pravidelně zpravidla měsíčně dodavatelům služeb a slouží na pokrytí výše uvedených nákladů. Jejich výše je určována zpravidla dle zkušeností z předchozích let. Po skončení zúčtovacího období se provádí porovnání záloh a skutečných nákladů. Rozúčtování nákladů mezi jednotlivé byty v domě a vyúčtování uhrazených záloh jednotlivými domácnostmi se provádí za předem dané zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S dostatečným předstihem jsou proto provedeny odečty měřičů spotřeby tepla a vody v domácnostech a elektřiny ve společných prostorách. Počátek a délku zúčtovacího období zpravidla určuje poskytovatel služeb, podle okolností jím může být společenství vlastníků jednotek, pronajímatel u nájemního bydlení, případně družstvo…, kteří jsou také odpovědni za doručení vyúčtování v řádném termínu. Vyúčtování musí přijít nejpozději do 4 měsíců od skončení předchozího období, konečným termínem tak bývá zpravidla konec dubna. Letos však tento termín neplatí!

Kdo a jak provádí rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh?

Tyto úkony provádí buď přímo vlastník bytového domu, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu. Než obdržíme konečné vyúčtování, musí být nejprve určen náš podíl na celkových nákladech služeb v rámci bytového domu. Tomuto procesu se říká rozúčtování. Platí, že způsob rozúčtování nákladů na služby poskytovatel písemně ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců, nebo o něm rozhodne družstvo či SVJ. Toto ujednání by v písemné formě měli obdržet všichni příjemci služeb. Ke změně způsobu rozúčtování může dojít vždy až po uplynutí celého zúčtovacího období.

Když je stanoven náš podíl, porovná se se zálohami, které jsme během roku uhradili, a je vyčíslen rozdíl. Je nám vyúčtován buď nedoplatek, nebo v tom příjemnějším případě nám je poskytovatel povinen vrátit část záloh jako přeplatek. Vyúčtování musí obsahovat skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby se všemi potřebnými náležitostmi, včetně výše přijatých záloh tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Postup pro rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením mezi jednotlivé příjemce se řídí tzv. Zákonem o službách. Rozúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody pak podrobně upravuje Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Kdy dorazí vyúčtování záloh?

Zákon o službách říká, že každý nájemník, člen bytového družstva, či vlastník bytové jednotky musí obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených s bydlením za uplynulé období nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. V tomto čase jsme tak již věděli, jak jsme v minulém roce hospodařili s teplem, vodou, ale i s elektřinou ve společných prostorách, jaké byly náklady na provoz výtahů, nebo příjem TV a rozhlasového vysílání, komínů…). Za porušení této povinnosti mohl příjemce služeb požadovat zaplacení pokuty až do výše 50 Kč/den.

Jak je tomu v letošním roce?

Letos díky přijaté legislativní změně, která byla včera, tj. 27. 4. uveřejněna ve Sbírce zákonů, došlo k výraznému prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování za služby v domě s byty podle zákona o službách. Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle aktuálního znění zákona o službách dospěla po 27. 4. 2020 a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

Jak tomuto právnickému jazyku rozumět? Obyvatelé bytových domů, u nichž je zúčtovací období shodné s kalendářním rokem, nebo končí v měsících leden až duben, musí počítat s tím, že letos mohou obdržet své vyúčtování služeb spojených s bydlením v pozdějším termínu, než jsme byli zvyklí, nejpozději však do 1. září 2020.

Touto úpravou se pak také odpovídajícím způsobem v čase posunou také lhůty, jejichž počátek je na doručení řádného vyúčtování navázán. Např. lhůta pro podání námitek v případě nesouhlasu s vyúčtováním, maximální lhůta pro finanční vyrovnání (vrácení přeplatku…).

Buďme tedy trpěliví a nezapomeňte, že ani s novým zákonem se nemění naše další práva! Pokud s obdrženým vyúčtováním nesouhlasíme, máme právo u poskytovatele uplatnit tzv. námitky proti vyúčtování. Pozor případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování je nutné předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. Odpověď na naše námitky/reklamaci bychom měli dostat nejpozději do 30 dnů. Pro finanční vyrovnání, které vyplyne z doručeného vyúčtování, platí dohodnutý termín, nebo platí zákonem stanovená max. lhůta a to 4 měsíce ode dne, kdy je doručeno vyúčtování. V krajním případě se tak někteří vrácení přeplatku za rok 2019 dočkají až někdy na přelomu roku 2020 a 2021.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.