PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH PLATFOREM ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍCÍCH SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Forma online zprostředkování ubytování je spotřebiteli, kteří milují cestování a také těmi, kteří často cestují z pracovních důvodů, v posledních letech stále vyhledávanější a oblíbenější. Platformy jako Airbnb, nebo Booking.com umožňují cestovatelům rezervace krátkodobého ubytování nejen za velmi příznivé ceny, ale také na velmi zajímavých místech. Ne každý má rád masovou turistiku a ubytování v soukromí je tak pro mnohé velmi zajímavou alternativou k nabídkám klasických hotelů nebo nabídkám cestovních kanceláří.

Ubytovací zařízení, která nabízejí ubytování přes tyto platformy, jsou však často kritizovány, jako konkurence, která uniká pozornosti veřejných orgánů, a která nemusí dodržovat taková přísná pravidla, jakým podléhají jiné typy ubytovacích služeb.

Současná koronavirová pandemie tak přispěla mimo jiné k tomu, že ve zkráceném legislativním procesu byla přijata nová pravidla, která stanoví internetovým zprostředkovatelům ubytovacích služeb (jako je Airbnb) nové povinnosti vůči živnostenským úřadům, spočívající v povinném předávání informací, které se váží k osobám nabízejících skrze ně ubytovací služby.

Nový § 10 v Zákoně o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu stanoví, že ten, kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu, je nově povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy tyto údaje:

– počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

– celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

– adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a

– další vyjmenované informace o poskytovateli služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu (u FO např. jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště, popřípadě obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, u PO pak její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a IČO).

Současně se tímto zákonem předjímá to, že výše uvedené informace o uživateli má právo živnostenský úřad dále postupovat jiným orgánům vykonávající veřejnou moc např. cizinecká police, hygienické stanice…

Laicky řečeno, oznamovací povinnost poskytovatele plynoucí ze zákona by měla mít vliv na zajištění, snazší přehled a lepší orientaci úřadů o tom, kdo poskytuje služby cestovního ruchu, a na kterých adresách. Byť se hovoří zejména o ubytovacích zařízeních, povinnost se týká také dalších služeb, jako jsou doprava zákazníka, nájmy dopravních prostředků, nájem sportovního vybavení, prohlídky s průvodcem a další služby…

Ať už je skutečný cíl této úpravy jakýkoliv, podle oficiálního stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, který je autorem, má rychlejší přijetí již delší dobu plánované změny v zákoně snahu zpřehlednit a specifikovat potřebné údaje k tzv. trasování lidí, což je v dnešní době zvláště důležité.

Za porušení této povinnosti poskytnutí údajů bude hrozit vysoká pokuta. Rozhodnutí o udělení sankce bude moci ŽÚ zveřejnit.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z.s.