FINANČNÍ ARBITR

Banky a další finanční instituce při sporech s klienty mají své právníky, kteří umí jejich zájmy hájit velmi dobře. Kdo ale ochraňuje práva klientů? Práva spotřebitelů na finančním trhu pomáhá bránit finanční arbitr. Máte-li tedy jako spotřebitel konflikt s finanční institucí a nedaří se ho po dobrém urovnat, nemusíte hned před soud, je tu možnost mimosoudní řešení u finančního arbitra.

Bezplatné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu

Finančního arbitra jmenuje vláda a jeho činnost organizačně zajišťuje Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu. Jeho činnost se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční arbitr může pomoci vyřešit většinu sporů spotřebitele s finančními institucemi v bezplatném mimosoudním řízení, ve kterém nemusí být spotřebitel právně zastoupen. Na finančního arbitra se mohou obracet pouze spotřebitelé a finanční instituce jsou povinné se řízení před finančním arbitrem účastnit. Je to pro spotřebitele vlastně něco jako soud na zkoušku zřízený státem, bez výdajů na právníka a výdajů na poplatky za řízení. Spotřebitel získává záruku řádného posouzení případu a zajištění uspokojení nároku nebo obdrží vysvětlení, že spor nemá šanci na úspěch.

Finanční arbitr nejprve usiluje o smírné řešení sporu. V případě, že se strany sporu dohodnou na smírném řešení sporu a uzavřenou dohodu o narovnání, finanční arbitr vydá usnesení o zastavení řízení. Za smírné řešení sporu se považují i případy, kdy v průběhu řízení vyjde najevo, že nárok spotřebitele je neoprávněný a finanční arbitr spotřebiteli dokáže vysvětlit, aby upustil od vedení řízení.

Svá rozhodnutí v případech kdy nedošlo ke smíru, finanční arbitr uveřejňuje ve Sbírce rozhodnutí na svých internetových stránkách, a to jako úplná anonymizovaná znění rozhodnutí včetně odůvodnění. Cílem je informování široké veřejnosti (spotřebitelů i finančních institucí) o řešených případech a zajištění předvídatelnosti rozhodování finančního arbitra.

O čem rozhoduje finanční arbitr?

Finanční arbitr je příslušný k rozhodování zejména sporů z platebního styku (např. o nevydání hotovosti bankomatem, vícenásobné zaúčtování platební transakce, nezaúčtování hotovosti při vkladu prostřednictvím bankomatu nebo na pokladně, opožděné provedení transakce, odmítnutí provedení platební transakce, o neautorizovanou platební transakci při zneužití platební karty, internetového bankovnictví, spor o výpověď platebního účtu, spor o poplatek za platební službu).

Dále rozhoduje ohledně sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru (spor s věřitelem o určení výše dluhu, o posouzení úvěruschopnosti dlužníka před uzavřením smlouvy, o správnosti údajů vedených v registrech dlužníků, platnosti odstoupení od úvěrové smlouvy, o výši poplatku za předčasné splacení úvěru nebo nečerpání úvěru).

Může ale také rozhodovat spory z oblasti kolektivního investování (např. s investiční společností nebo investičním fondem o vypořádání realizovaného pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílového listu, o hodnotu podílového listu) a také spory z životního pojištění  (o platnost pojistné smlouvy nebo její části nebo spor o vyplacení vyššího pojistného plnění nebo odkupného).

Spotřebitelé se na něj mohou obrátit se spory ze směnárenského obchodu (např. o výši směnného kurzu, o odstoupení od smlouvy, nebo  ohledně sporu o poplatek za provedení směnárenského obchodu).

Ve sporech ze stavebního spoření mohou spotřebitelé řešit spory o platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o stavebním spoření, o platnost jednostranné změny smlouvy o stavebním spoření, o účtování poplatků, výši vyplacené státní podpory apod.).

Finanční arbitr se zabývá také spory z investičních služeb (např. o náhradu škody způsobené obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičního poradenství).

V roce 2019 bylo před finančním arbitrem zahájeno celkem 1.178 nových řízení, celkem během roku finanční arbitr projednával 3.142 sporů a vyřídil téměř 5.000 dotazů ze strany spotřebitelů. Nejčastějším předmětem sporů i vyřizovaných dotazů byl v roce 2019 spotřebitelský úvěr. Spory ze spotřebitelských úvěrů se týkaly především nedostatečného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele před poskytnutím úvěru, určení výše dluhu (nepřiměřeně vysoké smluvní odměny či pokuty) a poplatku za předčasné splacení úvěru.

Například v oblasti životního pojištění, které je dalším častým tématem řízení, bylo nejčastějším předmětem sporu posouzení platnosti smlouvy a případně určení výše odkupného. Na pozadí těchto sporů jsou však především poplatky (provize zprostředkovatelů), které pojišťovny účtují v prvních letech životního pojištění k tíži zaplaceného pojistného.

Ve většině projednávaných a oprávněných sporů se finančnímu arbitrovi daří dosahovat smírného řešení sporu. Z celkového počtu 1.944 řízení pravomocně skončených v roce 2019 dosáhl finanční arbitr v 1.124 případech, tedy v téměř dvou třetinách (58 %), smírného řešení sporu.

Zdroj: www.finarbitr.cz

Výroční zpráva Finančního arbitra za rok 2019

Redakce SOS MaS, z.s.