MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ŘEŠÍ PROBLEMATIKU DĚTSKÝCH DLUHŮ

Vláda na svém pondělním jednání schválila novelu zákona z pera Ministerstva spravedlnosti, která nebude umožňovat předlužení nezletilých osob. Hlavním cílem návrhu je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích, posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých a celkové předcházení tzv. dětským dluhům.

Novela obsahuje opatření, která ve svém důsledku předejdou tomu, aby byly lidem dluhy z dětství v dospělosti zátěží. Novela omezí možnost vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti. Splnění těchto dluhů bude možné vymoci pouze z majetku nabytého před nabytím plné svéprávnosti. Pokud by byl exekucí postižen majetek, který k vymožení těchto dluhů postihnout nelze, bude se moci povinný domáhat v této části jeho zastavení. Dále by měl rodič dítěte ručit za jeho dluhy vzniklé z právního jednání před nabytím plné svéprávnosti, pokud za dítě jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas. Nezletilý mladší 13 let by neměl nést majetkové důsledky způsobené škody (případně jen výchovné a morální). Škodu způsobenou takovým nezletilým by měl nahradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Pokud nebyla škoda způsobena zanedbáním náležitého dohledu, měl by škodu nahradit nezletilý alespoň v těch případech, kdy ji způsobil úmyslným trestným činem, nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. Obecně spotřebitelům, kteří se dostali do prodlení s plněním dluhu, se dále usnadní jeho splacení díky změně pořadí započítávání plnění na jistinu a příslušenství. V neposlední řadě se vůči nezletilému znemožní vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání (v případě tzv. fikce uznání).

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová k tématu uvedla: „Mám největší radost jako ministryně spravedlnosti, že prošel vládní návrh, který byl předkládán mimo legislativní plán prací a jedná se o dětské dluhy, kterým budeme zamezovat tomu, aby vůbec vznikaly. Bude to preventivní opatření a ten návrh jsme v podstatě sladili se shodným návrhem poslaneckým.“

Návrh prošel standardním meziresortním připomínkovým řízením a byl projednán Legislativní radou vlády. Příprava návrhu zákona byla koordinována také s Podvýborem Ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V loňském roce byl obsah návrhu na jeho jednání opakovaně podrobně projednáván. Účinnost je navrhována od 1. ledna 2021.

Zdroj: justice.cz