SKUTEČNÝ VÝKON SLUŽBY SE JIŽ NEBUDE MOCI TAK VÝRAZNĚ LIŠIT OD TOHO, CO JE INZEROVÁNO

ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co mohou od nabízené služby skutečně očekávat.

Český telekomunikační úřad vydal dne 20. 8. 2020 novelizované znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Jde o reakci na dlouhodobé průběžné monitorování situace na trhu při uplatňování pravidel síťové neutrality v ČR, na aktualizaci pokynů BEREC k uplatňování těchto pravidel z června 2020, i na zkušenosti z kontrolní činnosti. Hlavní změnou jsou přesnější a  konkrétnější požadavky na způsob stanovování jednotlivých rychlostních parametrů u služeb přístupu k internetu, poskytovaných jak v pevném místě, tak jako mobilní služby. Jednotlivé parametry, které poskytovatelé musejí uvádět ve svých smlouvách, dosud nemusely být vzájemně provázány a hodnoty minimálních i běžně dostupných rychlostí tak mohly být stanovovány i jako podstatně nižší oproti rychlostem maximálním a inzerovaným. Skutečný výkon služby pak mohl být i výrazně nižší, než jaký byl inzerován, a  přesto nemusel být v rozporu s  obsahem smlouvy. Uživatel pak neměl nárok reklamovat ne- dostatečnou kvalitu služby.

Nově budou muset být zá- vazné rychlostní parametry povinně odvozovány od inzerované rychlosti: u služby přístupu k internetu v pevném místě nesmí být běžně dostupná rychlost ve smlouvě stanovena jako nižší než 60 % inzerované rychlosti, a minimální rychlost jako nižší než 30 % inzerované rychlosti. Sama inzerovaná rychlost pak nesmí být vyšší než rychlost maximální. Velkou trvající odchylkou bude pokles skutečně dosahované rychlosti pod stanovenou hodnotu běžně dostupné rychlosti souvisle po dobu delší než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou pak alespoň tři poklesy nejméně na 3,5 minuty v časovém úseku 90 minut.

U služby mobilního přístupu k  internetu bude velkou trvající odchylkou pokles skutečně dosahované rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut. Velkou opakující se odchylkou pak pokles pod 25 % inzerované rychlosti po dobu nejméně 2 minut v časovém úseku 60 minut. Při rozlišování mezi službou mobilní a službou poskytovanou v pevném místě bude Úřad vycházet z  toho, jaký charakter služby deklaruje její poskytovatel: službu, u které nebude poskytovatel omezovat možnost jejího využití za pohybu, bude chápat jako službu mobilní. Naopak v případě, že poskytovatel omezí dostupnost služby za pohybu, případně naváže její odběr na jedno či více konkrétních adresních míst, se bude z  pohledu Úřadu jednat o  službu poskytovanou v pevném místě.

Modelový příklad

Bude-li poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí 100 Mb/s, pak hodnota běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s. Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s. Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut. Jakýkoli pokles skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby

Zdroj: ČTÚ