ZAPLACENOU DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ UŽ LZE ZÍSKAT ZPĚT. NETÝKÁ TO I VÁS?

Někteří poplatníci, kteří v předchozích měsících zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí, ji mohou získat zpět.

Účinnosti totiž před několika dny nabyla novela, která daň z nabytí nemovitých věcí zrušila. Zároveň platí zpětná účinnost, netýká se ale všech. Aby vám však daň byla vrácena, musíte podat žádost.

Kdo může získat daň zpět

  1. září nabyl účinnosti zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nevztahuje na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Zákon nicméně obsahuje i přechodná ustanovení, podle kterých se zrušení daně vztahuje i na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nicméně nepřihlíží.

Jestliže tak u vás došlo například ke vkladu práva do katastru v prosinci a daň z nabytí nemovitostí jste zaplatili, můžete ji získat zpět. Jak ale upozorňuje finanční správa, jde o vratitelný přeplatek, který se vyplácí na základě žádosti podané poplatníkem. Žádost o vrácení přeplatku se podává u místně příslušného správce daně. Musí se jednat o podání v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu, které lze podat písemně či elektroniky (v případě písemného podání postačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem), upřesňuje na webu finanční správa.

Co je nutné v žádosti uvést

Žádost nemá přesně požadovanou podobu, je ale v ní třeba uvést identifikaci (jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, adresu trvalého bydliště) a jakým způsobem chce poplatník přeplatek vrátit (např. číslo účtu).

Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku. Přeplatek lze vrátit pouze v případě, že u poplatníka není evidován nedoplatek. V případě existence nedoplatku se přeplatek nebo jeho část použije na jeho úhradu.

Příklad 1

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v únoru 2020. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v únoru 2020 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán 30. března 2020. S ohledem na opatření proti šíření viru COVID-19 jsem mohl daňové přiznání podat a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020. Nyní jsem slyšel, že daň byla zrušena. Mám ji platit?

Ne, není nutné podávat přiznání a daň platit.

Příklad 2

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v dubnu 2020. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v květnu roku 2020 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v červnu 2020. Daňové přiznání jsem podal v červnu a daň uhradil. Jak mám nyní postupovat?

Na tento případ se vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud byla daň již zaplacena, je potřeba podat žádost o vrácení přeplatku, protože v daném případě nedochází k vrácení daně z moci úřední.

Příklad 3

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Podal jsem daňové přiznání v březnu 2020, ale daň jsem neuhradil. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?

Ne, není nutné daň platit a cokoli řešit. Správce daně zastaví řízení ve věci podaného daňového přiznání.

Příklad 4

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Podal jsem daňové přiznání v únoru 2020, ale daň jsem neuhradil. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?

Ano, je nutné daň zaplatit..

Zdroj: podnikatel.cz