TARIFIKACE NEBOLI ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

Cena telefonního hovoru ani způsob jejího účtování nejsou regulovány. Záleží tedy čistě na obchodním rozhodnutí poskytovatele, kolik si bude účtovat a jakým způsobem. V praxi se tak mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním hovorů: po celých minutách, tzn. za každou započatou minutu hovoru je účtována sjednaná cena, nebo v současné době u paušálních tarifů asi nejčastěji s tím, že za pevnou měsíční cenu mohou využívat tzv. „neomezené“ volání, nebo určitý počet „volných“ minut. Možných dalších způsobů účtování ceny je však celá řada, ať už například účtování po sekundách, což se jeví jako nejférovější způsob účtování (pohříchu však poskytovateli minimálně využívaný), účtování 60+1 – tedy zaúčtování první minuty volání (i když by hovor trval kratší dobu) a  po uplynutí první minuty účtování po sekundách, či účtování po kratších nebo naopak po delších časových úsecích (např. po 30 sekundách až 2 minutách).

Teoreticky by telefonní hovory mohly být účtovány i po jednotlivých hovorech.

Tarifikace tak může významně ovlivnit konečnou cenu hovoru. Např. hovor trvající 1,5 minuty s  minutovou cenou 3 Kč/minutu při tarifikaci 60+1 bude stát 4,50 Kč, při tarifikaci 60+60 bude stát 6 Kč. S cenou 90 Kč/minutu budou rozdíly ještě větší, u tarifikace 60+1 bude hovor stát 135 Kč a s tarifikací 60+60 až 180 Kč. Údaje o ceně, popřípadě způsob určení ceny a  způsob získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb, musí být sjednán ve smlouvě.

Z  hlediska způsobu účtování (tarifikace) je zásadní rovněž definice telefonního hovoru jako takového. Voláním je myšleno každé navázání spojení prostřednictvím telefonní sítě. Ukončením spojení telefonní hovor končí a  každé nové volání je účtováno jako hovor nový. Pokud tak poskytovatel služby například účtuje hovory po minutách a zákazník během jedné minuty uskuteční pět volání (byť) na stále stejné telefonní číslo, bude účtována cena 5 minut (za každý započatý hovor, resp. každé navázané spojení), nikoli cena jedné minuty, během které k  uskutečňování hovorů skutečně dochází.

ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů.

Zdroj: ČTÚ