CO SE STANE, KDYŽ BANKA PŘIJDE O LICENCI? PŘIJDETE O SVÉ PENÍZE?

V uplynulých dnech zčeřila poklidné vody českého mediálního prostoru nebývalá kauza. Jedna z bank působící na domácím trhu málem přišla o licenci. Expobank nakonec vyvázla jen s obří pokutou.

Jak jsme vás informovali, Expobank dostala počátkem prosince od České národní banky pokutu 20 milionů korun. Jde o jednu z nejvyšších sankcí, které kdy ČNB finančnímu ústavu působícímu na území České republiky udělila. Bance za závažná pochybení hrozil až zákaz činnosti.

Licence se už odebíraly

ČNB už licence odebírala. O licenci přišla Union banka v roce 2003. Té ČNB odebrala možnost působit jako banka kvůli ztrátě kontroly nad vývojem stavu bankovních vkladů a klesajícímu podílu aktiv. ČNB v rozhodnutí o odebrání licence mimo jiné uvedla, že Union banka ztratila schopnost zajistit své finanční potřeby zdroji z mezibankovního trhu. Banka se přitom už v roce 2002 potýkala s nedůvěrou, že je schopná dát svou finanční situaci do pořádku.

V únoru 2003 pak uzavřela své všechny pobočky a informovala ČNB o tom, že je v likvidní krizi a předpokládá ztrátu platební schopnosti. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence bylo Union bance doručeno v březnu 2003. Následně byla soudem poslána do konkurzu. V době svého zániku měla 200 tisíc klientů, 60 poboček a disponovala vklady ve výši 17 miliard korun.

Další bankou, které ČNB odebrala bankovní licenci, byla ERB bank patřící ruskému podnikateli Romanu Popovi. Šlo o první ruskou banku, která u nás (v roce 2008) získala licenci po rozpadu Sovětského svazu. Přišla o ní v roce 2016 kvůli nefunkčnímu řídícímu a kontrolnímu systému a nákupům dluhopisů, jenž byly v rozporu se zákonem o bankách. Už v roce 2014 centrální banka upozorňovala společnost na závažné nedostatky a navrhla nápravná opatření, které však ERB bank neprovedla.

ČNB ještě před odejmutím licence bance zakázala předběžným opatřením přijímat vklady, poskytovat úvěry a nabývat riziková aktiva. ERB bank poté rozhodnutí o předběžném opatření i odnětí licence neúspěšně napadla rozkladem. Soudní spor se táhl až do roku 2019 a skončil neúspěchem ERB bank. Banka poté v roce 2017 skončila v insolvenci, když její celkové závazky převyšovaly hodnotu jejího majetku o 1,5 miliardy korun. V době svého zániku měla ERB bank zhruba šest tisíc klientů. Celková výše jejich vkladů přitom přesahovala částku pět miliard korun.

Expobank vyměnila předsedu představenstva

V případě Expobank objevila ČNB závažné nedostatky v řídícím a kontrolním systému banky. Česká národní banka v odůvodnění svého rozhodnutí vyjmenovává 400 nedostatků a pochybení, kterých se Expobank dopustila. Pokuta padla za 2 roky starou kontrolu. Rozhodnutí nyní nabylo právní moci.

Expobank ke dni 14. 12. 2018 nedisponovala řídicím a kontrolním systémem, který by byl účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností společnosti, uvádí ČNB ve stostránkovém rozhodnutí.

Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Expobank byla ČNB po ukončení kontroly a zjištění závažných pochybení vyzvána k nápravě zmiňovaných nedostatků. Jak banka uvádí ve svém prohlášení, nálezy ČNB jsme přijali s plným respektem a ve vlastní režii již provedli řadu změn, přičemž úspěšné dokončení plánovaných změn bylo od počátku naší naprostou prioritou. … Chceme Vás ujistit, že fungujeme v běžném režimu a že vzhledem k solidní výši regulatorního kapitálu 2,8 miliard korun zůstáváme i po uhrazení sankce silně kapitalizovanou bankou, dlouhodobě udržujeme vysokou likviditu a v současnosti se již soustředíme na strategické cíle také v rozšíření nabídky produktů a služeb.

Pokud by banka nepřistoupila k napravení nedostatků, vystavovala by se tím značnému riziku, že jí bude odebrána licence. Jednou ze změn, ke kterým Expobank přistoupila, byla výměna předsedy představenstva. Tím byl v minulosti ruský podnikatel Igor Kim. Současným předsedou představenstva je Lubomír Lízal. Český ekonom, jenž byl v letech 2011 až 2017 členem bankovní rady České národní banky.

Jak je vidět z výše uvedeného, banky nemusejí být vždy silnými a stabilními institucemi, jakými se v očích veřejnosti snaží být a u nichž jsou peníze jejich vkladatelů vždy v naprostém bezpečí. Podobně jako třeba soukromé firmy mohou činit špatná rozhodnutí nebo být vytunelovány. Co se pak stane s vašimi penězi, které máte v bance uloženy?

Peníze uvidíte, ale…

Vklady občanů i firem v bankách jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu. Ten vznikl původně jako Fond pojištění vkladů už roce 1994 (na základě zákona č. 156/1994 Sb.). Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice i pobočky bank z jiných než členských zemí EU.

Pokud ČNB oznámí, že některá z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, případně soud vydá rozhodnutí o jejím úpadku, vyplatí Garanční systém finančního trhu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, avšak jen do výše 100 tisíc eur (tedy zhruba 2,7 milionu korun).

Jestli jste měli v krachující bance uloženou vyšší sumu, máte smůlu, své peníze už nikdy neuvidíte. Tedy pokud se na vás nevztahuje výjimka. V tom případě může zákonem stanovený limit 100 tisíc eur přesáhnout maximálně o dalších 100 tisíc eur, (tedy dohromady 200 eur, což je zhruba 5,4 milionu korun). Těmito výjimečnými případy jsou například náhrady vkladů finančních prostředků z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupné při propuštění ze zaměstnání, peněžitá pomoc obětem trestného činu a v dalších případech stanovených zákonem.

Pokud je banka „pouze“ bez licence, ale stále disponuje kapitálem, peníze vám budou vyplaceny i nad rámec pojištění vkladů, ale až po ukončení insolvenčního řízení, bude-li z něj co vyplácet.

Kdy své peníze dostanete?

Lhůta pro výplatu náhrady vašich peněz je zákonem stanovena na 7 pracovních dnů od data vydání oznámení o platební neschopnosti instituce, ve které máte uloženy své peníze. Nemusíte o ně žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu bývají zveřejňovány prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému, internetových stránek instituce, která je v platební neschopnosti, a také prostřednictvím vyplácející banky.

Ale pozor, o výplatu zvýšené náhrady, tedy nad limit 100 tisíc eur, požádat musíte. Žádost je třeba podat nejpozději do 2 měsíců od rozhodného dne, tedy vydání oznámení o platební neschopnosti. Své peníze si můžete vyzvednout po dobu tří let ode dne zahájení výplaty náhrad (po uplynutí tří let se váš nárok chápe jako promlčený).

Zdroj: mesec.cz