KONSTANTNÍ SYMBOL: CO PŘESNĚ ZNAMENÁ A POUŽÍVÁ SE JEŠTĚ VŮBEC?

Ještě před pár lety bylo při odesílání platby nutné vyplnit kolonku konstantní symbol. Tato kolonka ve formuláři platebního příkazu stále ještě je. Víte ale, k čemu konstantní symbol vůbec slouží a proč už není důležité jej vyplňovat jako dřív?

Jak konstantní symbol vypadá a k čemu slouží?

Ačkoliv je konstantní symbol ve formulářích pro platební příkazy stále ještě uveden, jedná se spíše o jakousi „stálici“, která tam za ta léta už tak nějak patří. Jelikož se nepoužívá tak často, jako tomu bylo dříve, je jen otázkou času, kdy z online formulářů zmizí definitivně. Zatím tam však je a my se tomuto tajuplně se tvářícímu bankovnímu symbolu podíváme na zoubek, jak se říká. 

Konstantní symbol je, či spíše bylo, specifické číslo sloužící k podrobné identifikaci platby. Dříve se jednalo o povinný údaj a bez konstantního symbolu by žádná platba neprošla. Situace se začala měnit v roce 2004, kdy bylo jeho použití omezeno pouze na přesně uvedené případy. 

Od roku 2004 se KS uváděl pouze v těchto situacích:

 • převod peněz mezi tuzemským a zahraničním platebním účtem,
 • příjmové a výdajové platby do státního rozpočtu, kdy fungoval jako pomůcka pro účetnictví.

Jak KS vypadal a co přesně jednotlivá čísla znamenala?

Konstantních symbolů byly desítky a dělily se do deseti tříd dle předposlední číslice, přičemž první a čtvrtou třídu spravuje Ministerstvo financí ČR. 

Třídy konstantních symbolů:

Třída Symbol Popis třídy Třídu spravuje
0 ZZ0× Platby za zboží a služby ČNB
1 ZZ1× Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
2 ZZ2× Platby za dodávky investiční povahy ČNB
3 ZZ3× Mzdové a ostatní osobní náklady ČNB
4 ZZ4× Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
5 ZZ5× Ostatní finanční platby ČNB
6 ZZ6× Převody mezi účty téhož klienta ČNB
7 ZZ7× Pokladní příjmy ČNB
8 ZZ8× Třída zrušena ČNB
9 ZZ9× Vztahy bank ke klientele (používají jen banky) ČNB

Celkem má konstantní symbol čtyři čísla. První tři z nich značila charakter platby (druh, důvod) a poslední čtvrté číslo 0–9 určovalo způsob platby či zúčtování. 

Poslední číslice v KS mohla znamenat:

 • 0 – platby podle zvláštních dispozic bank,
 • 1 – platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky),
 • 2 – úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům,
 • 3 – skládání a vybírání hotovostí u jiné banky,
 • 4 – přednostní platby,
 • 5 – opravné zúčtování (platí pro banky),
 • 6 – dobropisy (vratky) na platby běžného roku,
 • 7 – dobropisy (vratky) na platby minulého roku,
 • 8 – ostatní bezhotovostní platby,
 • 9 – hotovostní platby. 

Seznam konstantních symbolů, které se v tuzemském platebním styku používaly nejčastěji:

 • 0308 – platby za služby,
 • 1148 – běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při bezhotovostní platbě převodem z účtu,
 • 1149 – pro běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou,
 • 3558 – pro bezhotovostní platby pojistného pojišťovnám,
 • 3559 – pro hotovostní platby pojistného pojišťovnám,
 • 0558 – pro finanční platby ostatní,
 • 0379 – pro ostatní příjmy,
 • 0001 – pro hotovostní platbu daňovou složenkou. 

Existovala rovněž kategorie speciálních konstantních symbolů vyhrazených pro platební styk mezi občany ČR a občany cizích států. Platbu z ČR do ciziny označovala první číslice 1×xx, z ciziny do ČR pak číslice 2×xx. 

 • M508 – cestovní ruch,
 • M608 – stavební a montážní práce,
 • M708 – právní, účetní a poradenské služby,
 • M188 – nájemné,
 • M388 – zahraniční diplomatická zastoupení v ČR,
 • M308 – reklama,
 • M688 – dluhové cenné papíry,
 • M998 – nákup a prodej nemovitostí v ČR.

Konstantní symbol se používá při platbě daní

Povinnost vyplňovat konstantní symbol i ve výše uvedených případech přestala úplně platit v roce 2011. Dnes již neexistuje žádný právní předpis, podle kterého by bylo nutné konstantní symbol vyplňovat. 

Kolonka určená pro desetimístný konstantní symbol KS v platebních příkazech však zůstala. Od té doby se ovšem používá pouze výjimečně. Nejčastěji se jedná o zadávání plateb daní jdoucích do státního rozpočtu, kde se používají tři různé konstantní symboly: 

 • 1148 – bezhotovostní platba z bankovního účtu,
 • 1149 – hotovostní platba prostřednictvím poštovní poukázky,
 • 0001 – hotovostní platba prostřednictvím tzv. daňové složenky.

Zakázané konstantní symboly

Ještě před několika lety bylo nutné konstantní symbol vyplňovat při každé platbě. Dnes už to nejenže neplatí, ale dokonce existují zakázané konstantní symboly, které se v běžném bankovním styku mezi klienty nesmí užívat. 

Tyto symboly smí používat pouze banky. Seznam všech zakázaných konstantních symbolů uvádíme níže a dobře si při jejich čtení zapamatujte, že pokud některý z nich někdy použijete, platba s největší pravděpodobností nebude vůbec zpracována. 

Zakázané konstantní symboly:

 • 5 – KS znamenající opravné zaúčtování,
 • 6 – KS značící neexistující bankovní účet,
 • 51 – KS pro platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí,
 • 1178 – KS označující platby provedené platební kartou,
 • 2178 – KS pro platby provedené soukromým šekem,
 • 3178 – KS pro platby provedené bankovním šekem.

Zdroj: mesec.cz