INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ Z POHLEDU SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, Z. S

Nejčastějšími klienty našich bezplatných spotřebitelských poraden jsou zejména ti spotřebitelé, u nichž se nerovné postavení mezi smluvními stranami projevuje v největší míře a jejichž schopnosti či možnosti získat informace o svých právech, správně je pochopit a umět uplatňovat v každodenním životě jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, nižšího vzdělání či nižších příjmů omezené. SOS MaS, z. s. si uvědomuje, že problém nedostatečné orientace v základních právních oblastech může vést ke značným problémům a finančním ztrátám spotřebitelů. Z výše uvedených důvodů se SOS MaS, z. s. dlouhodobě nezaměřuje pouze na pomoc při následném řešení konkrétního porušení práv spotřebitele, ale v rámci vzdělávacích aktivit se snaží na spotřebitele také preventivně působit. V rámci naší osvětové činnosti se zejména zaměřujeme na bezpečí seniorů, pomáháme zajistit jejich ochranu před specifickými druhy protiprávního jednání – spočívající zejména v podvodném či manipulativním jednání, v uzavírání smluv za užití nekalých obchodních praktik, pomocí agresivních metod prodeje atd.… Vzděláváme ale seniory také v dalších oblastech, jako jsou práva z kupních smluv a reklamací, zabýváme se také finančním vzděláváním, práci s rodinným rozpočtem, zejména s důrazem na nákladové položky související s bydlením, které tvoří značnou část rozpočtu seniorských domácností.

Cílovou skupinu oslovovujeme zejména prostřednictvím dalších spolupracujících organizací (klubů seniorů, spolupracujících neziskových organizací, tzv. Seniorpointů, municipalit atd.…). Dlouhodobě spolupracujeme také s organizacemi sdružující handicapované osoby či těmto osobám poskytující služby např. Charitou, Slezskou diakonií, oblastními odbočkami SONS, pobočkami Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Unií neslyšících v Olomouci, okresními organizacemi Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. atd. (SOS pořádá i akce se simultánním tlumočením do znakové řeči).

POZN: Abychom nastínili v jakém rozsahu je SOS MaS, z. s. vzdělávací aktivity každoročně realizuje níže uvádíme data za rok 2021 (v letech 2016 až 2019 jsme spotřebitele vzdělávali v obdobném rozsahu). Rok 2020 byl velmi specifický, jelikož jsme byli nuceni velkou část vzdělávacích aktivit přesunout do on-line prostoru, avšak v roce 2021 jsme se opět vrátili k prezenční formě, kterou považujeme vzhledem ke specifikům naší cílové skupiny za mnohem vhodnější.

Vzdělávání pro zranitelné skupiny spotřebitelů v roce 2021

SOS MaS, z. s. v roce 2021 uspořádalo celkem 60 vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu zranitelných spotřebitelů s důrazem na seniory a zdravotně handicapované občany, kterých se zúčastnilo prezenční formou celkem 1160 seniorů, seniorek a osob se zdravotním postižením (zejména se smyslovým postižením).

Vzdělávací akce SOS MaS, z. s. pro zranitelné spotřebitele požádáme zejména v městech a obcích Moravskoslezského (21 akcí), Olomouckého  (14 akcí), Zlínského (15 akcí) a Pardubického kraje (7 akcí). Po jedné akci jsme uspořádali také v Libereckém, Ústeckém a Jihomoravském kraji (kde provozujeme také tři z našich výjezdních poraden).

Zaměřujeme se tak zejména na oblasti, kde současně máme v blízkosti některou z našich 21 poraden, tak aby byla zajištěna návaznost na naše bezplatné poradenské služby.

Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Ne vždy však dokážeme preventivně působit na všechny zranitelné spotřebitele. Zvláště ohrožení jsou ti, kteří žijí osaměle, neúčastní se vzdělávacích akcí, mají horší přístup k informacím, k různým poradenským službám, jsou v tíživé sociální situaci apod. V takových případech bývají často jedinou osobou, které se se svým problémem svěří, osoby pečující o tyto seniory či zaměstnanci a dobrovolníci organizací, kteří s těmito cílovými skupinami pracují, či jim poskytují sociální služby. Z tohoto důvodu je jednou z našich pravidelných aktivit také vzdělávání pro pracovníky organizací poskytující služby seniorům a zdravotně handicapovaným (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a dobrovolníky), případně pro osoby o tuto cílovou skupinu pečující neformálně (např. rodinné příslušníky..).

V roce 2021 jsme upořádali 5 akcí, v rámci kterých jsme proškolili 50 pracovníků pracujících v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (např. poradců v občanských poradnách, sociálních pracovníků v dalších zařízeních např. v azylovém domě pro matky v tísni, osobních asistentů a pracovníků pečovatelské služby atd…).

S ohledem na probíhající energetickou krizi a s tím souvisejícími problémy zranitelných spotřebitelů a novelou energetického zákona jsme se v rámci tohoto vzdělávání na žádost spolupracujících neziskových organizací velmi často zaměřovali právě na problematiku energií a zprostředkování v energetických odvětvích.

Vzdělávání pro děti opouštějící zařízení ústavní péče

SOS MaS, z. s. se dlouhodobě zaměřuje také na vzdělávání mladé generace. V předchozích letech jsme se zaměřovali zejména na vzdělávání mladých lidí na středních školách. V roce 2021 jsme realizovali nový projekt, kdy jsme se zaměřili na vzdělávání dětí a mladých dospělých připravujících se na odchod ze zařízení ústavní péče. Celkem jsme zapojili 42 dětí a mladých dospělých z 5 dětských domovů v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde jsme v každém z pěti domovů realizovali celý cyklus seminářů s 6 vytipovanými tématy (např. nákupy na dálku, služby elektronických komunikací, náklady spojené s bydlením (nájemní vztahy, energie atd.), kupní smlouvy a reklamace…).

Pro všechny účastníky besed, dětské domovy, i sociální služby jsou akce pořádány zdarma (bez povinnosti hradit vstupné nebo jiný poplatek), SOS MaS, z.s. je co se týče financování vzdělávacích aktivit závislé na podpoře ze strany státu, krajů, případně obcí, s ohledem na naši nezávislost SOS MaS, z. s. zpravidla nežádá o podporu soukromé podnikatelské subjekty. Doufáme, že budeme moci v této činnosti i nadále pokračovat v roce 2022.

Další činnosti v oblasti vzdělávání

Do oblasti vzdělávání můžeme zahrnout také publikační činnost SOS MaS, z. s., kdy vydáváme každoročně řadu tematických letáků a publikací určených pro zranitelné spotřebitele. Provozujeme také webové stránky, kde spotřebitelé naleznou nejen aktuální informace o dění v oblasti ochrany spotřebitele, ale také např. různá vzorová podání, informační materiály, chaty atd.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava: tel. Po: 11 – 16 hodin, út: 11 – 16 hodin, čt: 9 – 12 hodin, tel. 596111252, 606 382 280

Bohumín: Každý Čt: 13 – 16 hodin, tel. 723 692 166
Český Těšín: St: 11 – 15 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 602722584
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 607398511
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 605 801 362
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 11 – 15 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Frýdek–Místek: St: 11 – 15 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomouc: Pá: 8.30 – 11.30 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 605801362
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 607398511
Zábřeh: Čt: 12.30 – 15.30 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 602722584
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé 2. a 4. úterý v měsíci a 2. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin (po předchozím tel. objednání tel. 723692166)

Kroměříž: St: 11 – 15 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 602722584
Uherské Hradiště: St.11 – 15 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 12.–16 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 607398511

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608722582
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606382280, 606130894
Břeclav: Čt: 10 – 14 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 606382280
Liberec: St: 12 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405
Děčín: Út: 12 – 16 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.