Garanční systém finančního trhu na svých stránkách shrnuje základní informace pro klienty Sberbank CZ, a. s. týkající se problematiky výplaty náhrad pohledávek z vkladů.

Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém„) obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále též „Zákon o bankách„) dne 28.02.2022 Oznámení České národní banky (dále též „Oznámení ČNB„) o neschopnosti Sberbank CZ, a.s.(dále jen „Sberbank CZ„) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet následující typy náhrad pohledávek z vkladů:

 • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli Sberbank CZ, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.02.2022, kurzový lístek k 28.02.2022 naleznete na webových stránkách ČNB.
 • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 499 500 Kč na jednoho zákazníka.
 • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb Zákona o bankách nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu. Více informací o tom, za jakých podmínek lze získat zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů naleznete zde.

Postup získání náhrady vkladů

Všechny typy výplat budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. (dále též „KB, a.s.“) v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let od data jejich zahájení.

Získání základní či institucionální náhrady vkladů

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. To samé platí i pro uplatnění nároku na výplatu institucionální náhrady pohledávky z vkladu. Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím KB, a.s. (tedy od 09.03.2022 v případě základních náhrad a od 21.03.2022 v případě institucionálních náhrad ), si můžete svoji náhradu vyzvednout na přepážce vámi vybrané pobočky KB, a.s. určené k výplatě dle Seznamu poboček . Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti.

 • Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce KB, a.s. účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.
 • Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce KB, a.s..
 • Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let, tj. do 10.03.2025.
 • Výplata institucionálních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let, tj. do 21.03.2025.

Doklady potřebné pro získání náhrady

 • Fyzická osoba = občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • Fyzická osoba = podnikatel (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis ze živnostenského rejstříku.
 • Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.) – originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný platný výpis z OR/z jiného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.
 • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky

Kompletní přehled dokladů je ke stažení zde

Získání zvýšené náhrady

Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky) dle § 41eb odst. 4 Zákona o bankách bude realizována na základě podaných žádostí. oprávněných osob, které doloží nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady a doručí žádost Garančnímu systému do 28.04.2022.

Žadatel bude o posouzení žádosti informován písemně.

Výplaty zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky) zahájí Garanční systém v souladu s § 41eb odst. 4 Zákona o bankách dne 28.06.2022 (a to na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doložily nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady a doručily žádost Garančnímu systému do 28.04.2022).

Reklamace

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu, je ke stažení zde: reklamační protokol .

Často kladené otázky

Jak se provádí výpočet výše náhrady vkladů?

Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho vkladatele vedené u Sberbank CZ, a.s. včetně úroků vypočtených k 28.02.2022. Náhrada vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše 2 499 500 Kč.

Jakým kurzem se přepočítají vklady k limitu 100 000 EUR?

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den (28.02.2022)

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (28.02.2022). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, samozřejmě tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (28.02.2022), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.

U zkrachovalé banky jsem měl/a účet v zahraniční měně. V jaké měně mi bude vyplacena náhrada?

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni (28.02.2022).

Kde si mohu náhradu vyzvednout?

Svou náhradu vkladu si můžete vyzvednout na vybraných pobočkách vyplácející banky. Jejich seznam naleznete zde.

Jaké doklady potřebuji, když si chci náhradu vyzvednout?

Pokud jste fyzická osoba (občan), stačí Vám občanský průkaz nebo pas. Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit výpis z živnostenského rejstříku. Pokud si chcete vyzvednout náhradu jakožto zástupce právnické osoby, musíte kromě dokladu totožnosti navíc předložit výpis z obchodního rejstříku/jiné evidence, ne starší než 3 měsíce.

Dokdy si musím náhradu vyzvednout?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu tří let od jejího zahájení – od 09.03.2022 do 10.03.2025. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během této doby. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Jakým způsobem mi bude náhrada vyplacena?

Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny v hotovosti.

Může vyplácející banka vyplatit náhradu na více bankovních účtů nebo pouze na jeden účet?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu buďto hotově nebo bezhotovostním převodem na účet, který klient zadá. V takovém případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů, náhrada může být vždy odeslána v plné výši pouze na jeden účet. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

Co dělat, když se dostavím na pobočku vyplácející banky a nejsem v seznamu oprávněných osob k převzetí náhrady vkladu? Nebo v seznamu jsem, ale nesouhlasím s výší vyplacené náhrady?

V obou těchto případech je potřeba využít proces reklamace – více informací lze nalézt zde.

Mohu k převzetí náhrady pověřit někoho jiného?

Ano, k převzetí náhrady můžete udělit jiné osobě plnou moc, která bude vystavena výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladů. Vzor plné moci můžete nalézt zde. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. V případě plné moci vystavené v zahraničí je nutno úředně ověřit její překlad do češtiny.

Je oprávněna náhradu převzít jakákoliv osoba, která byla oprávněna disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky (tj. i tzv. disponent)?

Ne, náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze osoba, na kterou je účet veden (v zákonem uvedených speciálních případech též vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění disponovat s prostředky na účtu (např. u tzv. disponentů), aniž by dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí náhrady pohledávky z vkladu.

Kdy je možné se dostavit k vyplacení náhrady pohledávky z vkladu, u nějž byla splatnost sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?

Z hlediska výplaty náhrady pohledávky z vkladu je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad vkladů. Náhrada se poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni (28.02.2022) bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později.

Prodal jsem svoji nemovitost sloužící k bydlení a kupní cena mi přišla na účet stanovený v kupní smlouvě. Tyto peníze jsem si následně uložil na termínovaný účet v jiné bance, která 2 měsíce po uložení vkladu zkrachovala. Mám nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek?

Bohužel nikoliv. Abyste získal nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, muselo by se jednat o částku, která byla na účet připsána/vložena přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou. Jelikož jste však s touto částkou dále disponoval, nelze ji už považovat za dočasně vysoký zůstatek zakládající nárok na zvýšenou náhradu (při další dispozici s uvedenou částkou se již nejednalo o úhradu kupní ceny, tj. tato částka při další dispozici již neměla charakter úhrady kupní ceny plynoucí z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, která je chráněna zvýšeným limitem náhrady vkladu).

Dne 28.01.2021 mi na účet přišla úhrada kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení ve výši 5 000 000 Kč. S touto částkou však nebylo možné ode dne připsání na účet nakládat, jelikož bylo soudem vydáno předběžné opatření na blokaci této částky do té doby, než bude vyřešena žaloba kupujícího, kterou se domáhal slevy z kupní ceny pro jím zjištěné vady nemovitosti. Soud nakonec rozhodl, že kupující nárok na slevu z kupní ceny neměl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.01.2022 a banka, u níž byl účet veden, měsíc na to, dne 28.02.2022, zkrachovala. Budu mít nárok na výšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, i když rozhodný den nastal déle než 3 měsíce po připsání této částky na účet?

Zákon o bankách stanoví, že zvýšenou náhradu lze vkladateli přiznat, pokud byla předmětná částka na účet připsána/vložena nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem. Zároveň však také připouští, že pokud vkladatel, jeho zákonný zástupce či opatrovník není oprávněn v den připsání částky na účet s touto částkou nakládat, shora uvedená tříměsíční lhůta začne běžet až ode dne nabytí oprávnění s částkou nakládat. Ve Vašem případě tedy začala tato tříměsíční lhůta běžet až od 28.01.2022, kdy byly finanční prostředky soudem uvolněny. Jelikož rozhodný den nastal do 3 měsíců od tohoto data, je tento vklad chráněn zvýšeným limitem náhrady vkladu. Pokud do 2 měsíců od rozhodného dne podáte žádost o výplatu zvýšené náhrady včetně všech zákonem stanovených příloh, budete mít nárok na zvýšenou náhradu.

Zdroj: https://www.garancnisystem.cz/vyplaceni-shrnuti-SberbankCZ