Likvidátorkou Sberbank CZ byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991 (dále jen „Likvidátorka“).

Likvidátorka dne 19. 5. 2022 podle § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  vyzývala věřitele Sberbank CZ, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na (i) adresu sídla Společnosti, tj. U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00  Praha 5, nebo (ii) do datové schránky Sberbank CZ, tj. ID: f94gyc6.

Současně odkázala, že v případě potřeby jakýchkoliv doplňujících dotazů je na místě navštívit internetové stránky banky, konkrétně sekci Nejčastěji kladené otázky nebo likvidátorku kontaktovat prostřednictvím emailové adresy likvidace.reklamace@sberbank.cz.

Shrnutí

Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. dubna 2022. Důvodem odebrání licence byla skutečnost, že Sberbank nebyla od 25. února 2022 schopna plnit své závazky vůči klientům. V návaznosti na odnětí povolení k činnosti podala ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora Sberbank CZ.

Městský soud na své úřední desce již uveřejnil usnesení č. j. 83 Cm 810/2022 – 4 ze dne 2. 5. 2022 o zrušení společnosti Sberbank CZ s likvidací a o jmenování likvidátora (v tomto případě likvidátorky), k nahlédnutí ZDE. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 5. 2022.

Od 30. dubna 2022 tak nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

Likvidátor po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank CZ a podle výsledku tohoto posouzení bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení.

Likvidátor / insolvenční správce poté začne zpeněžovat majetek Sberbank CZ a postupně z výnosů prodeje majetku uspokojovat věřitele. V rámci likvidace jsou věřitelé uspokojováni poměrně, v rámci insolvenčního řízení podle pořadí daného zákonem.

Více informací ZDE.

Pokud jde o řízení před finančním arbitrem, probíhající likvidace banky nezakládá překážku řízení před finančním arbitrem. Finanční arbitr bude v řízení pokračovat a komunikovat s likvidátorem banky.  

Pokud by došlo k zahájení insolvenčního řízení a vyhlášení úpadku banky, pak by musel finanční arbitr zahájená řízení přerušit do skončení řízení o insolvenci. Řízení o návrhu podaném po zahájení insolvenčního řízení by musel finanční arbitr odmítnout, protože ho nelze zahájit.

Finančního arbitra lze kontaktovat s dotazy – Chci se zeptat – nebo na dalších Kontaktech.

JIŽ UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE

Garanční systém začal dne 9. 3. 2022 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům Banky. Více informací k dispozici ZDE.

 

Sberbank CZ zveřejnila na svých webových stránkách informace pro klienty, včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy k aktuální situaci i informace pro klienty ohledně splácení úvěrů.

Závazek z uzavřené smlouvy o úvěru není oznámením České národní banky, že Banka není schopná dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, nijak dotčen a nadále trvá. Dlužník má tedy i nadále povinnost platit splátky ve sjednaném termínu a výši. Pokud má dlužník sjednáno splácení úvěru formou inkasa ze svého běžného účtu, bude muset splátku provádět jiným způsobem.

Složitější situace může nastat po doplacení úvěru v souvislosti s vrácením bonusu za řádné splácení. Nárok na jeho vyplacení nebude možné uplatnit u Garančního systému finančního trhu, neboť se nejedná o pohledávku z vkladu, ale bude nutné se jej domáhat podle aktuální situace, v níž bude Banka v okamžiku doplacení dluhu (např. uplatněním u likvidátora Banky nebo cestou přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení).

Česká národní banka Bance uložila, aby se zdržela jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů.

Finanční arbitr odkazuje, že sama Banka na otázku „co s hypotékou, kde je podepsaná hypoteční smlouva, nedošlo k jejímu čerpání, ale existuje zástavní právo na zastavené nemovitosti v Katastru nemovitostí“, sděluje, že „K načerpání hypotečního úvěru již nedojde, budeme s vámi muset nejdřív formálně ukončit smluvní vztah. Pak teprve bude umožněn výmaz ZP z KN. Detaily k přesnému procesu v nejbližší době vyvěsíme.“

Je tedy zřejmé, že Banka směřuje k ukončení závazků z dosud nečerpaných smluv o hypotečním úvěru. Pokud tedy ještě nebyl podán návrh na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí, bude situace jednodušší a bude snazší závazek s Bankou ukončit. Pokud dlužník ze smlouvy o úvěru potřebuje v blízké budoucnosti peníze pro účely splnění závazků sjednaných s třetími osobami (developerem), bude muset hledat jiné zdroje financování, např. v podobě hypotečního úvěru u jiné banky.

I v případě, že by v budoucnosti (což může trvat měsíce či roky) došlo k převodu hypotečního portfolia Banky na jinou banku, nelze předpokládat, že by jiná banka měla zájem o nabytí smluv, u nichž ještě nedošlo k čerpání úvěru a kde by sjednaná úroková sazba byla nižší, než jaké budou v té době náklady na získání odpovídajících zdrojů na finančním trhu.

Pokud v důsledku současné situace Banky vznikne dlužníkovi ze smlouvy o úvěru škoda (např. v důsledku porušení smluvní povinnosti vůči třetí osobě – developerovi), můžete se vůči Bance domáhat její náhrady, ať bude Banka v likvidaci, nebo bude vedeno insolvenční řízení na její majetek. Případné soudní vymáhání náhrady škody však může být časově náročné, přičemž prokázání splnění všech podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu může být právně nejisté.

Jak to bude s investicemi do fondů, sděluje Banka, že: „O své prostředky nepřijdete. Investiční fondy nespadají do majetku Sberbank CZ a nejsou tedy nijak ovlivněny stávající situací; v nejbližších dnech Vás budeme informovat o možnostech převedení správy Vašich prostředků k novému distributorovi.“

Pokud Banka poskytuje vedle bankovních služeb také investiční služby, je kromě vkladů pojištěných u Garančního systému finančního trhu pojištěný také zákaznický majetek investorů vedený u Banky jako obchodníka s cennými papíry. Zákaznický majetek je pojištěn u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, přičemž náhrada se v tomto případě poskytuje ve výši 90 % zákaznického majetku, nejvýše však ekvivalent částky 20.000 eur.

Bude tedy zapotřebí další vývoj sledovat a nárok na vydání peněžních prostředků z titulu prodeje podílových listů nebo na vydání podílových listů případně uplatňovat podle budoucího vývoje na příslušném místě (u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, u likvidátora Banky, v rámci insolvenčního řízení aj.).

Mechanismus odškodňování za svěřený zákaznický majetek však zatím nebyl aktivován, Garanční fond obchodníků s cennými papíry zatím neobdržel oznámení České národní banky, že by Banka jako obchodník s cennými papíry nebyla schopná plnit své dluhy, a není ani zřejmé, zda takové oznámení bude v budoucnosti vydáno.

Vyplacením základní náhrady za vklady ve výši 2.499.500 Kč není dotčeno právo majitele účtu resp. oprávněné osoby požadovat po Bance vyplacení peněžních prostředků přesahujících tuto částku do výše skutečného zůstatku na účtu ke dni 28. 2. 2022.

Zdroj: www.finarbitr.cz, https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/oznameni-o-likvidaci