Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednává vládní návrh zákona, který má za cíl zvýšit ochranu spotřebitelů a modernizovat stávající pravidla.

Ve čtvrtek 15. června 2022 proběhlo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky první čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vedený jako sněmovní tisk č. 213.

Změny, které projednávaný návrh přináší, budou mít významný dopad na ochranu spotřebitelů v mnoha oblastech. Například v online prostředí bude nová úprava chránit spotřebitele před falešnými recenzemi, netransparentním nákupem na on-line tržišti, kdy spotřebitel mnohdy neví, kdo je jeho smluvní stranou, a tedy, zda požívá zvláštní právní ochrany dané spotřebitelskou legislativou (například zda má právo ve lhůtě 14 dní odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet). Spotřebitel bude rovněž chráněn před umělým navyšováním cen před slevovými akcemi tím, že až na stanovené výjimky bude muset být informován o nejnižší ceně, za niž daný prodejce zboží prodával během posledních 30 dnů před slevou. Spotřebitel by se měl i snáze domoci nápravy, byla-li jeho práva dotčena nekalou praktikou. Návrh pro tyto účely stanoví například lhůtu 90 dní ode dne uzavření smlouvy, během níž může spotřebitel od smlouvy odstoupit, stal-li se obětí nekalé obchodní praktiky.

Návrhem jsou nově upravena také práva spotřebitelů z vadného plnění, a to ze smluv o koupi zboží a zcela nově též ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Zejména nová úprava umožní spotřebiteli uplatnit jeho práva z vadného plnění za nesoulad, který se projevil během dvou let od dodání zboží. To znamená, že má právo na vytknutí vady, která se v této době projeví, a podnikatel spotřebitele nemůže odmítnout s tím, že lhůta pro uplatnění jeho práva vypršela. Spotřebitel však musí prokázat, že se vada projevila v době dvou let od dodání zboží, proto je v jeho zájmu, aby reklamaci uplatnil bez zbytečného odkladu.

Nová úprava rovněž zpřesní informační povinnosti, které podnikatel musí spotřebiteli poskytnout před uzavřením smlouvy. Dochází též k úpravě a zpřesnění výkonu práva na odstoupení od smlouvy. Nově se také stanoví, že pokud se spotřebitel s podnikatelem nedohodnou jinak, musí být zboží dodáno spotřebiteli nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy.

Mezi další cíle návrhu patří přijetí nezbytné legislativní úpravy v oblastech, u nichž přetrvávají problémy na trhu. Konkrétně se jedná o problematiku uzavírání smluv u spotřebitele v domácnosti bez předem sjednané návštěvy podnikatele nebo během organizované prodejní akce. Lhůta pro odstoupení od těchto smluv se stanovuje oproti dosavadním 14 dnům na 30 dnů. Dále návrh řeší problematiku uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu. Zde se zavádí požadavek potvrzení smlouvy v textové podobě, v opačném případě nebude spotřebitel smlouvou vázán.

V neposlední řadě se navrhuje rozšířit působnost dozorových orgánů o oblasti, kde dozor dosud nebyl vykonáván. Jedná se o oblast dodržování zákazu zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách nebo plnění informačních povinností upravených občanským zákoníkem.

Projednávaným návrhem zákona se do právního řádu České republiky provádí především tyto předpisy Evropské unie:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/EU a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Znění vládního návrhu zákona, včetně důvodové zprávy, je dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=213&CT1=0.

Zdroj: www.mpo.cz, Zpráva ze dne 16. 6. 2022. Dostupné on-line: Sněmovna začala projednávat novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku | MPO