Podle Energetického regulačního úřadu nelze vůči spotřebitelům uplatňovat prostřednictvím jednostranné změny smlouvy

Ustanovení energetického zákona (§ 11a odst. 2) stanoví dodavateli elektrické energie či plynu povinnost oznámit spotřebiteli či podnikající fyzické osobě (odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh) zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu a rovněž lhůtu, v níže je třeba tuto povinnost splnit.

Jednostranná změna smluvních podmínek ze strany dodavatele je možná pouze z důvodů konkrétně a jednoznačně vymezených ve smlouvě, výše uvedené ustanovení energetického zákona oprávnění dodavatele k jednostrannému zvýšení ceny či změně smluvních podmínek dodávky samo o sobě nezakládá, pouze stanoví povinnosti dodavatele ve vztahu k oznámení jednostranné změny smlouvy (zvýšení ceny).

Oznámení je až druhý krok v pořadí, první podmínkou je skutečnost, že smlouva uzavřená mezi stranami mu jednostrannou změnu (vč. zvýšení ceny) umožňuje. Mimořádná situace na trhu, kterou dodavatelé často argumentují, sama o sobě také není důvodem pro jednostrannou změnu smlouvy, pokud není právo na změnu smlouvy či zvýšení ceny ve smlouvě sjednáno.

Při posouzení smluvního ujednání je třeba posoudit, zda ujednání a následná změna splňuje podmínky dané občanským zákoníkem, zejména v ustanovení § 1752 a 1814 odst. 1 písm. g), tzn. posoudit důvody z hlediska určitosti či přiměřenosti.

ERÚ dostává velké množství dotazů od spotřebitelů na správnost postupu dodavatelů, kteří jednostrannou změnou smlouvy uplatňují tzv. spotové ceny (cena dodávky silové elektřiny nebo plynu je počítána v závislosti na pohybu ceny této komodity na burze).

ERÚ obecně změnu smlouvy z ceny pevné na smlouvu se spotovými cenami nepovažuje jednostranně za možnou, taková změna by byla možná pouze po dohodě se zákazníkem a s jeho informovaným souhlasem, kde by zákazník musel být srozumitelně vyrozuměn o všech aspektech takové tvorby ceny. Jednostranná změna smlouvy (včetně změny uplatňované ceny z pevné na dynamickou) je ze zákona možná v přiměřeném rozsahu. Změnou původně sjednaných smluvních podmínek obsahujících odkaz na ceník s konkrétní cenou dodávky, na podmínky, jejichž obsahem je uplatňování blíže nepředvídatelné ceny, zásadním způsobem mění charakter závazku a jednu z podstatných náležitostí smlouvy, takovou změnu nelze považovat za přiměřenou, ani za změnu, kterou zákazník mohl při uzavření smlouvy rozumně předpokládat. Výjimkou by bylo, pokud by již při uzavření smlouvy byl zákazník informován o možnosti změny ceny na dynamickou, její podstata by mu byla vysvětlena a tato varianta změny ve smlouvě sjednána.

Uvedený názor představuje obecné právní stanovisko úřadu, není právně závazný a nenahrazuje právně závazné rozhodnutí vydané v rámci správního řízení či výklad učiněný soudem.

Zdroj: Energetický regulační úřad, www.eru.cz. Aktualita ze dne 6. 9. 2022. Dostupné on-line: Spotové ceny nelze vůči spotřebitelům uplatňovat prostřednictvím jednostranné změny smlouvy | eru.cz