Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022. „Milostivé léto“ je určeno všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí.

Co nejširší využití tzv. milostivého léta má význam pro samotné povinné, kteří se úhradou jistiny a příslušného paušálu exekutorovi zcela zbaví svého dluhu. Dále pro oprávněné (instituce), kterým tito lidé dlužili – těm bude vyplacena jistina (tedy původní dlužná částka bez penále, úroků atp.). A milostivé léto je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec.

Hlavní změny, které nová právní úprava přináší, lze shrnout takto:

  • povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti změny zákona (od 1. 9. do 30. 11. 2022)
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,
  • povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení,
  • paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta se nově stanovila ve výši 1 500 Kč (1815 Kč s DPH); které povinný musí uhradit spolu s jistinou
  • výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného.

Na stránkách organizace Člověk v tísni je možné kromě příběhů konkrétních lidí také spustit virtuálního exekučního poradce.

Využijte této jedinečné možnosti o ověřte si, zda se také vy díky Milostivému létu II. dokážete zbavit svých dluhů a začít nový život.

Vámi vložené údaje nejsou nikam odesílány, ani ukládány, můžete být tedy bez obav o své soukromí.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky (www.justice.cz) a Obecně prospěšná Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)