Od 1. 10. lze využít nový důvod k vypovězení smlouvy s dodavatelem energií.

Tato nová možnost se týká smluv v nichž je sjednaný tzv. „spotový tarif“, který je v současné době pro spotřebitele velmi rizikovým produktem.

Pokud jste spotřebitel a máte ve smlouvě sjednaný tzv. „spotový tarif“, tj. obvykle nějaký vzorec nebo způsob výpočtu, podle kterého se konečná cena pro zákazníka mění v závislosti na pohybu cen na burze, můžete smlouvu bez sankce kdykoli ukončit.

Podle novely energetického zákonaúčinné od 1.10.2022, totiž může spotřebitel bez postihu kdykoli vypovědět smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu se způsobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem (§ 11c odst. 2 energetického zákona).

Výpovědní doba je 1 měsíc, začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu.

Obecně je výpověď je jednostranné právní jednání, k jehož účinnosti není třeba součinnosti  dodavatele. Aby výpověď smlouvy vyvolala právní účinky, postačí, bude-li výpověď dodavateli doručena, není třeba akceptace či potvrzení výpovědi ze strany dodavatele. 

Vzor výpovědi podle energetického zákona (§ 11c odst. 2) naleznete mj. na stránkách Energetického regulačního úřadu zde.

Zdroj: Energetický regulační úřad, www.eru.cz